Nieuwe wet bescherming particulieren tegen schuldeisers vanaf 1 september: wat moet je snel in orde brengen?

Categorie Algemeen
Nieuwe wet bescherming particulieren tegen schuldeisers vanaf 1 september: wat moet je snel in orde brengen?

Vanaf 1 september ben je verplicht om laattijdige particuliere betalers eerst een gratis aanmaning toe te sturen. Vanaf dan heeft de klant 14 dagen de tijd om de betaling in orde te brengen voor je hem een tweede aanmaning met extra kosten mag toesturen. Wij stellen 10 Q&A’s op over deze nieuwe wet.

1. Wat houdt de extra bescherming in?
Betaalt een particuliere klant je factuur niet op tijd? Dan gelden er striktere regels voor interest in schadevergoeding. Hiermee worden consumenten extra beschermd en zijn er een aantal zaken waar je als bedrijf op moet letten. Er geldt een dubbele termijn voor de inwerkingtreding: 1 september 2023 voor alle contracten vanaf die datum en 1 december 2023 voor alle facturen op basis van contracten die reeds bestonden vóór 1 september 2023.

2. Waarom deze verandering?
Consumenten die een factuur niet of te laat betalen, worden beter beschermd. De Kamer zette eerder dit jaar het licht op groen voor een regeling die moet verhinderen dat mensen een onredelijke strafrente moeten betalen of te agressief benaderd worden door incassobureaus.

3. Wat verandert er concreet?
Wie te laat was met het betalen van een factuur kreeg tot dusver vaak extra kosten aangerekend als hij een herinneringsbrief ontving. Maar vanaf september mogen bedrijven geen kosten meer aanrekenen voor een eerste herinneringsbrief.

Klanten die zo’n brief ontvangen, krijgen 14 dagen de tijd om te betalen. Als ze dat niet doen, kan een bedrijf hen wel verwijlintresten of kosten aanrekenen. 

Dat moet vermijden dat consumenten in een negatieve schuldenspiraal terechtkomen omdat hen torenhoge verwijlintresten en invorderingskosten worden aangerekend.

4. Wat als ik dit niet doe?
Als de contractvoorwaarden niet worden aangepast, kan een onderneming ook geen incassokosten aan- of doorrekenen aan klanten die niet of te laat betalen. Vroeger kon een rechter beslissen dat klanten alsnog moesten opdraaien voor die kosten. Maar als de voorwaarden van het contract niet zijn aangepast, bestaat daar geen juridische basis meer voor. Bedrijven moeten hun klanten vooraf duidelijk maken wat gebeurt als ze niet betalen. Als bedrijven dat niet doen, riskeren ze niets van de kosten te kunnen recupereren. Controles van de economische inspectie zijn mogelijk.

5. Gelden deze nieuwe regels ook in een B2B-context?
Al deze nieuwe regels zijn enkel van toepassing als je klant consument is (particulier). Deze regels gelden niet in de B2B-context. Is je wanbetaler een bedrijf met ondernemingsnummer? Dan kan je vanaf de vervaldatum van de factuur kosten voor laattijdige betaling aanrekenen volgens je eigen algemene voorwaarden en ben je niet verplicht een eerste gratis aanmaning te bezorgen.

• Sancties:

  • Als de onderneming de eerste gratis ingebrekestelling met wachttermijn van minimaal 14 kalenderdagen, en de begrenzing van de schadebedingen niet in acht neemt, dan is de consument vrijgesteld van betaling van dat schadebeding.
  • Als de consument de schuld zou hebben betaald, maar blijkt dat bovenstaande verplichtingen niet werden gerespecteerd, dan kan de rechter beslissen dat de consument aanspraak kan maken op terugbetaling van de betaalde bedragen. De invordering kan dan niet opnieuw gestart worden, aangezien de foutieve betaling door de consument geacht wordt bevrijdend te zijn. Met andere woorden: als uw algemene voorwaarden niet zijn aangepast en een consument betaalt uw factuur zou hij de terugbetaling van u kunnen eisen. Het is dus van uitermate groot belang dat u uw overeenkomsten en voorwaarden aanpast.
  • Wanneer de onderneming bovenstaande voorschriften niet respecteert zal minnelijke invordering geweigerd worden. Zo moet het incassobureau, de advocaat of gerechtsdeurwaarder steeds nagaan of de regels werden gerespecteerd inzake de eerste herinnering met wachttermijn en de voorgeschreven maximumbedragen. Is dit niet het geval, dan zal geen minnelijke invordering mogelijk zijn.
  • Tenslotte wordt voorzien in een aantal strafrechtelijke boetes wanneer de onderneming volgende verplichtingen schendt:

            - Het niet of onjuist verzenden van de eerste herinnering;
            - Het niet naleven van de maximumbedragen van het schadebeding.
            - De boetes variëren van 26 euro tot 10 000 euro, of zelf tot 4% van de totale jaaromzet in het laatst afgesloten boekjaar steeds te
             vermeerderen met opdeciemen.

6. Krijgt het schadebeding een plafond?
De kans is groot dat je nu via algemene voorwaarden al 10% van het factuurbedrag aan je debiteur vraagt als schadebeding. Dit kan niet meer zomaar, ook op dit bedrag komen beperkingen. Dit zal afhangen van hoe groot het bedrag is. Let er wel op dat je nog steeds het schadebeding vermeldt in je algemene voorwaarden.

7. Worden de interesten begrensd?
Ja, ook interesten krijgen een plafond. Die mogen namelijk niet hoger zijn dan de interesten die wettelijk gezien gelden voor de betalingsachterstand bij handelstransacties, op dit moment 10,5%. Dit is ongeacht je algemene voorwaarden. Staat er bijvoorbeeld in je algemene voorwaarden dat een aanmaning forfaitair 50 euro kost of dat je interesten berekent tegen 12%? Dan zijn die bepalingen niet meer van tel.

8. Is de eerste aanmaning gratis?
Je klant betaalt je factuur niet op tijd en jij stuurt hem een herinnering. Vanaf 1 september is deze eerste herinnering gratis voor de debiteur. Zodra je die aanmaning stuurt, krijgt je klant nog 15 dagen (14 dagen + 1 bij elektronische rappel) of 17 dagen (14 + 3 bij rappel per post) om te betalen zonder dat jij hem een extra vergoeding mag vragen. Opgelet: op deze herinnering moet ook vermeld staan of er bijkomende kosten zijn bij een te late betaling en hoeveel het schadebeding zal bedragen.

9. Wat als je de gratis aanmaning per post verstuurd?
Dan gaat de termijn van 14 dagen pas in 3 werkdagen na het versturen ervan. Dus in se heeft de klant in dit geval 17 dagen de tijd om te betalen.

10. Wat als je de gratis aanmaning per e-mail verstuurd?
Dan komt daar 1 dag extra bij. Dus in dit geval heeft de klant 15 dagen de tijd om te betalen.

Klik hier voor de infofiche met alle info over deze nieuwe wet

Meer info? Wenst u een voorbeeldclausule af te stemmen met onze juridische dienst? Contacteer ons!