Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Privacy Policy

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (“NSZ”) stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens kunt blijven toevertrouwen aan het NSZ. Tijdens uw interactie met het NSZ kunt u persoonlijke informatie met ons delen, zodat wij u kunnen identificeren als individu (zoals uw naam, e-mailadres, thuisadres en telefoonnummer). Dit zijn uw "persoonsgegevens".

Wij wensen te benadrukken dat daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken, wij dit doen conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (hierna de ‘AVG’).

We nodigen u vriendelijk deze privacyverklaring aandachtig door te nemen en dit ook regelmatig te doen. Toekomstige aanpassingen zijn immers niet uit te sluiten.
Is er toch iets niet helemaal duidelijk, dan kan u steeds contact opnemen met NSZ via info@nsz.be

I. Verwerkingsverantwoordelijke

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door het NSZ, die moet beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke. Dat houdt in dat het NSZ het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, en dus ook verantwoordelijk is voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens. Bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, kan u terecht bij:
Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen v.z.w.
Bischoffsheimlaan 33
1000 Brussel

Ondernemingsnummer: BE 0410.357.609

Tel: 02/217.29.28
Fax: 02/217.88.41


II. Persoonsgegevens en doel van de verwerking van die gegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Bij uw lidmaatschap worden er een aantal gegevens opgevraagd voor diverse doeleinden. Het gaat concreet om:

1.  Uw persoonlijke contactgegevens
- Naam en voornaam
- Aanspreektitel
- Adresgegevens
- Bankrekeningnummer
- Ondernemingsnummer
- Telefoon en/of gsm-nummer
- Communicatievoorkeur

2. Gegevens over uw deelname aan of interesse voor enquêtes, nieuwsbrieven, groepsaankopen, andere ledenvoordelen, ...
3. specifieke informatie die we van u krijgen in kader van een persoonlijk advies bij onze juridische dienst.
Het NSZ verwerkt uw persoonsgegevens op de wijze die hieronder beschreven staat en afhankelijk van de dienst waar u beroep op doet. Voor elk van deze verwerkingen heeft u de rechten die omschreven zijn in Deel VIII.
Doel van de verwerking

Het NSZ verzamelt uw persoonsgegevens:
- om u als lid onze dienstverlening aan te kunnen bieden

- om u op de hoogte te houden van de activiteiten die wij organiseren;

- om u te informeren via nieuwsbrieven of andere communicatiekanalen;

- voor de uitvoering van de (lidmaatschap)overeenkomst. Wanneer u een overeenkomst sluit voor een lidmaatschap bij het NSZ verwerken wij de opgevraagde gegevens omdat we die nodig hebben voor de correcte en vlotte uitvoering van de overeenkomst, zoals voor juridische dossiers, ledenvoordelen, de schuldinvorderingsdienst, ... U aanvaardt dat bepaalde persoonsgegevens dus automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.
Zonder die gegevens kan NSZ de overeenkomst niet uitvoeren. Na het einde van de overeenkomst zullen uw gegevens nog maximaal twee jaar bijgehouden worden.
Dankzij uw persoonsgegevens kunnen wij u bovendien via elektronische weg enquêtes en commerciële informatie over nieuwe diensten/producten, promoties, voordelen, enz. doorsturen.
Als u geen mailings over publiciteit of enquêtes van ons wenst te ontvangen, kan u zich uitschrijven door de instructies te volgen die bij elke mailing wordt vermeld, te volgen.
- om een wettelijke verplichting na te komen zoals het bijhouden van een ledenregister in kader van de vzw-wetgeving en de wet betreffende de organisatie van de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de kmo’s.

 

III. Bewaartermijn van uw gegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart het NSZ uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de hierboven gestelde doelen.

IV. Bezoek van onze website

Cookies
Cookies zijn kleine bestanden die tijdens een bezoek aan website tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Zij dienen enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker, zij vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.
Indien u door de browser wenst verwittigd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u uw browserinstellingen aanpassen. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor “geen cookies accepteren”. U ontvangt dan geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan functionaliteiten en verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de website.
Informatie via de website
Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van berekeningstools teneinde uw berekeningen te verpersoonlijken of om u op de hoogte te houden van bepaalde acties of events.
Uw persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienst online te verlenen. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Alle verstrekte persoonlijke gegevens worden opgenomen in een bestand.

V. Prospectie

Het NSZ kan op grond van haar gerechtvaardigd belang om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken of haar activiteiten te ontplooien gegevens van klanten of van personen die op een andere manier in contact komen met NSZ, prospecteren.  Voor het overige sturen wij deze gegevens uitsluitend door naar verwerkers die wij inschakelen in het kader van ons databeheer. 
Wij houden deze gegevens in principe gedurende 5 jaar bij, behalve indien het gegevens betreft die onze organisatie verwerkt in het kader van een doeleinde waarvoor we verplicht zijn om die gegevens langer bij te houden.
U kan te allen tijde gebruik maken van uw recht op bezwaar tegen deze verwerking. Dat recht kan uitgeoefend worden door dit eenvoudig te laten weten via info@nsz.be, mits bewijs van uw identiteit (kopie van de identiteitskaart). Indien u bezwaar maakt, wordt u uitgeschreven uit onze communicatiekanalen. Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in deel VIII.


VI. Mailings

E-mails van u naar ons
Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt (bijv. juridische vragen, vragen over uw lidmaatschap), is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens daaraan koppelen, indien die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en op uw vraag te antwoorden.
Helaas is het mogelijk dat uitwisselingen via e-mail onderschept kunnen worden door buitenstaanders. Daarom moeten we er samen naar streven de informatie te beperken.

E-mails van ons naar u
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u informatie te verschaffen over onze diensten, zoals ledenvoordelen, projecten waaraan u kan deelnemen, workshops die u kan volgen,... Daarnaast kunnen wij u ook contacteren om te polsen of u bereid zou zijn of u wil bijdragen aan nieuwsvergaring (krantenartikelen, televisie-interviews,...). Dit kan gedaan worden met middelen zoals e-mail en telefoontjes.
U kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden. U vindt meer informatie over hoe u uw voorkeuren betreffende publicitaire mededelingen kunt wijzigen in deel VIII.

VII. Deelname aan gesubsidieerde projecten

Indien u via NSZ deelneemt aan gesubsidieerde projecten, verwerken wij de opgevraagde gegevens omdat we die nodig hebben om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk deel te nemen aan het project. Binnen dat doeleinde worden de gegevens enkel doorgegeven aan medeverantwoordelijken voor de verwerking en verwerkers (zoals medeorganisatoren van het project en softwareleveranciers) die ingeschakeld moeten worden voor de uitvoering van de overeenkomst, en aan de subsidiërende instantie in het kader van rapportering.
Na het einde van de overeenkomst zullen uw gegevens nog 10 jaar bijgehouden worden (aangezien juridische vorderingen op basis van de overeenkomst tot 10 jaar na datum mogen worden ingediend), behalve indien het gegevens betreft die onze organisatie verwerkt in het kader van een doeleinde waarvoor we verplicht zijn om die gegevens langer bij te houden. Nadien worden de betrokken gegevens gewist.

VIII. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens

- Recht van toegang en inzage: u heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken (zoals het verzoek om een overzicht te krijgen van de instanties die uw gegevens via NSZ ontvangen).

- Recht van verbetering, verwijdering en beperking (van de verwerking): u bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan het NSZ. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

- Recht van verzet: u beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

- Recht van vrije gegevensoverdracht: u beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen, mocht de verwerking door het NSZ berusten op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

- Recht van intrekking van de toestemming: voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van uw rechten:
U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@nsz.be, per post naar NSZ, Bischoffsheimlaan 33, te 1000 Brussel of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.


IX. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Het NSZ heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
Uw persoonsgegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving, die niet toegankelijk is voor het publiek, maar alleen voor de werknemers en bestuurders van het NSZ.

In geen geval kan het NSZ aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

X. Inbreuk in verband met uw persoonsgegevens

NSZ stelt alles in het werk om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies misbruik of vervalsing. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op uw persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal NSZ u onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder voorwaarden bepaald in de AVG.


XI. Doorgifte aan derden

Het NSZ streeft ernaar uw gegevens niet door te geven aan derde landen die niet vallen onder een adequaatheidsbesluit van de EU. Indien dat uitzonderlijk toch het geval zou zijn, laten we u dit specifiek weten.
Het NSZ zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in kader van het verlenen van haar diensten en voor de optimalisering daarvan.
In dergelijk geval zal een overeenkomst worden afgesloten waarbij de betreffende derde partij verplicht wordt om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy policy. 
Onze werknemers hebben tot slot ook toegang hebben tot de persoonsgegevens. De toegang wordt enkel toegestaan, indien nodig voor de beschreven doeleinden en enkel in de mate dat de betrokken werknemers gebonden zijn door een geheimhoudingsplicht.


XII. Klachten

Tot slot hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, die u kan bereiken in de Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be

XIII. Wijziging Privacy policy

Het NSZ kan haar Privacy policy wijzigen. Van deze aanpassing zal aangekondigd worden op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 27-09-2021.
Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.