Werknemer vraagt mij een deeltijdse tewerkstelling om medische redenen: moet ik dit aanvaarden?

Een werknemer die voltijds wordt tewerkgesteld vraagt u, na een periode van arbeidsongeschiktheid, om het werk deeltijds te hervatten. Dit is voor u geen goede zaak. Bent u wettelijk verplicht om de vraag van uw werknemer in te willigen?

Weet dat u kan weigeren dat de werknemer het werk hervat wanneer deze niet in staat is om het overeengekomen werk te hernemen. In principe bent u niet verplicht om een werknemer tewerk te stellen die niet in staat is het contractueel overeengekomen werk volledig uit te voeren. Het staat u dus vrij om te weigeren dat de betrokken werknemer slechts deeltijds werkt of zijn prestaties omwille van medische redenen beperkt. Dit tot het moment dat de werknemer volledig hersteld is. Bovendien, zelfs wanneer u zou akkoord zijn gegaan met een gedeeltelijke hervatting van het werk, heeft u de mogelijkheid om dit akkoord op elk moment in te trekken en te eisen dat de werknemer opteert voor een volledige werkhervatting of kiest voor een volledige arbeidsongeschiktheid.

In het geval u wel een gedeeltelijke werkhervatting aanvaardt, bent u nog niet verplicht om het aantal uren  tewerkstelling, zoals dit door de adviserend geneesheer van de mutualiteit werd vastgelegd automatisch toe te staan. Zo kan u kiezen voor een beperkter aantal uren, als dit beter beantwoordt aan de noden van het bedrijf.

Anderzijds laat de wet u niet toe te kiezen voor een groter aantal uren: het aantal uren toegekend door de adviserend
geneesheer, is het maximum.