Wanneer kunt u de ontslagvergoeding in één keer uitbetalen?

Als u uw werknemer niet op de hoogte stelt, moet de ontslagvergoeding in principe volledig en in één keer worden betaald. In bepaalde omstandigheden gelden echter andere voorwaarden.

Ten eerste kan dit worden afgesproken tussen de werknemer en de werkgever.

Ten tweede kan dit worden gedaan wanneer het ontslag wordt gegeven door een bedrijf in moeilijkheden, zonder dat de instemming van de werknemer nodig is.

Deze worden beschouwd als "ondernemingen in moeilijkheden":

  • een onderneming die een lopend verlies vóór belasting opneemt in haar jaarrekening voor de twee boekjaren  die voorafgaan aan de datum van ontslag. Wanneer dit verlies voor het laatste boekjaar dat voorafgaat aan de datum van ontslag, het bedrag van de afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, Immateriële en materiële vaste activa overschrijdt;
  • de vennootschap die als gevolg van verliezen het netto-actief heeft teruggebracht tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, voor ontslagen binnen 12 maanden na de datum waarop de Buitengewone Algemene Vergadering heeft samengezeten en besloten heeft de activiteiten voort te zetten;
  • de onderneming die tot een collectief ontslag overgaat, voor ontslagen binnen een termijn van zes maanden te rekenen vanaf het eerste ontslag dat in het kader van de in dit kader opgelegde procedures wordt uitgevoerd;
  • de onderneming die in het jaar voorafgaand aan het jaar van de ontslagen een aantal dagen werkloosheid heeft gekend dat minstens gelijk is aan 20% van het totale aantal dagen dat voor de werknemers bij de RSZ is aangegeven;
  • de onderneming gebonden is aan een goedgekeurd herstructureringsplan.

Het enige wat u hoeft te doen is uw beslissing schriftelijk aan de werknemer mee te delen en daarbij aan te geven welke van deze criteria van toepassing zijn.