Schadevergoeding vragen bij onbetaalde factuur. Wat mag?

Veel ondernemers voorzien in hun algemene voorwaarden dat wanneer de klant de factuur te laat betaalt, er een  schadevergoeding verschuldigd is.

Als ondernemer is het inderdaad nuttig een stok achter de deur te hebben wanneer de klant uw factuur niet (op tijd)
betaalt. Een standaardclausule die hiervoor vaak wordt gebruikt is de volgende: “Bij laattijdige betaling van de factuur,
is er een verwijlinterest verschuldigd, alsook een forfaitaire schadevergoeding van xx % op het te betalen bedrag”.

Indien de klant een consument is, voorziet de wet een aantal belangrijke vereisten opdat zo een ‘schadebeding’geldig zou kunnen zijn. Een van deze vereisten is dat het beding wederkerig moet zijn. Dit betekent dat er in de algemene voorwaarden of het contract ook een gelijkwaardige sanctie moet worden voorzien in het voordeel van de consument voor het geval u een deel van uw verplichtingen niet zou nakomen. Indien dus een schadevergoeding wordt voorzien in geval van laattijdige betaling door de consument, dan moet een vergelijkbare sanctie worden bedongen ten voordele van de consument ingeval uw onderneming de goederen of diensten niet of niet tijdig levert.

Het is niet vereist dat het gaat om identieke vergoedingen, het volstaat dat ze ‘gelijkwaardig’ zijn. Gebrek aan wederkerigheid leidt tot nietigheid van uw schadebeding.

Als uw algemene voorwaarden dus niet voorzien in zulke ‘wederkerigheid’ dan is de bepaling rond de  schadevergoeding nietig. Laat uw voorwaarden dus nalezen en zorg ervoor dat zij een gelijkwaardige sanctie voorzien wanneer uw onderneming haar verbintenissen niet nakomt.