Mijn werknemer is al zeer lang afwezig wegens ziekte. Bouwt hij vakantiedagen op tijdens zijn afwezigheid?

Werkelijk gepresteerde dagen zijn dagen waarop de werknemer werkelijk gewerkt heeft. Op deze dagen bouwt de werknemer vakantie op.

Niet enkel werkelijk gepresteerde dagen, maar ook de dagen van arbeidsonderbreking waarvoor de wet een recht op loon voorziet tellen mee om vakantie op te bouwen. Deze dagen worden gelijkgesteld met werkelijk gepresteerde dagen.

Een werknemer heeft de eerste dertig dagen van ziekte in principe recht op gewaarborgd loon. Deze dagen van gewaarborgd loon tellen dus ook als dagen waarop de werknemer vakantierechten opbouwt.

De wet voorziet ook dat dagen van schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens ziekte een recht openen op vakantie. Deze dagen worden gelijkgesteld met werkelijke gepresteerde dagen. De duur van deze gelijkstelling wordt wel beperkt tot de eerste twaalf maanden van de arbeidsongeschiktheid.

Deze termijn van 12 maanden vangt aan de eerste dag van afwezigheid wegens ziekte. De eerste maand van gewaarborgd loon die als werkelijk gepresteerd wordt beschouwd, is hierbin ook inbegrepen. Iedere nieuwe ziekteperiode die volgt op een periode van werkhervatting van minder dan 14 dagen, wordt beschouwd als een voortzetting van de eerste ziekteperiode. 

Het is dus niet omdat de werknemer ziek is, dat hij geen vakantiedagen meer zou opbouwen. Tijdens zijn ziekte blijft de werknemer vakantierechten opbouwen, voor zover hij niet langer dan één jaar afwezig is geweest.