Mijn klant annuleert onterecht een bestelling. Mag ik het voorschot automatisch houden?

Stel, een klant plaatst bij u een bestelling en betaalt het contractueel overeengekomen voorschot. Nadien annuleert de
klant zijn bestelling. Mag u het betaalde voorschot dan automatisch inhouden als vergoeding voor de geleden schade?

In geval van verbreking van het contract is de klant aan u een verbrekingsvergoeding verschuldigd.

Vaak wordt de omvang van deze verbrekingsvergoeding in het contract begroot (bijv. op de bestelbon/offerte, in de
ondertekende algemene voorwaarden,..) U kan dus overeenkomen in het contract dat bij verbreking het betaalde
voorschot behouden blijft.

Of u het voorschot integraal mag inhouden als verbrekingsvergoeding, hangt af van de aard van de goederen of de
dienstverlening en de handelsgebruiken. De vergoeding moet in verhouding staan tot de geleden schade en is bestemd tot dekking van het geleden verlies of de gederfde winst. Zeker indien de klant een consument is, moet het
voorschot in verhouding staan tot de schade zodat u dit zou kunnen inhouden. Indien u te veel inhoudt, riskeert u
dat de klant aan de rechtbank vraagt om de vergoeding te verminderen.

Indien u in het contract wil bepalen dat het voorschot behouden blijft als verbrekingsvergoeding, moet u er ten aanzien
van de consument-klant voor zorgen dat het contract voorziet in eenzelfde of gelijkwaardige vergoeding ten voordele
van de klant voor het geval u de overeenkomst verbreekt. Zo niet, zullen de bepalingen hierrond nietig zijn.