Is een overeenkomst met de klant opgemaakt zonder de vermelding “gelezen en goedgekeurd” ongeldig?

Jan heeft een overeenkomst gesloten met Bart voor het leveren van een hoeveelheid printpapier. Na enige tijd ontstaat er discussie tussen beide mannen : Jan wil het printpapier niet langer kopen van Bart . Jan stelt dat de overeenkomst niet geldig is, want hij heeft nergens met de hand geschreven “gelezen en goedgekeurd”. Jan vindt dus dat hij niet gehouden is om het afgesproken bedrag te betalen aan Bart. Bart wil dit uiteraard niet zomaar aanvaarden .

Wie heeft er gelijk?
Wanneer een overeenkomst niet de zinsnede “gelezen en goedgekeurd” bevat, betekent dit niet per se dat de overeenkomst uw klant niet meer zou binden.
Inderdaad, de ondertekening van een document door een persoon betekent automatisch dat deze persoon de inhoud van dat document aanvaardt en zijn toestemming verleent die noodzakelijk is om tot een geldige overeenkomst te komen ( artikel 1108 van het B.W.)

Wanneer een klant enkel een document wil ondertekenen voor ontvangst, dient er uitdrukkelijk naast zijn handtekening “voor ontvangst” vermeld te worden. 

In een aantal gevallen is de handgeschreven vermelding  van de klant “gelezen en goedgekeurd” wel verplicht, zoals bijvoorbeeld bij het tekenen van een bestelbon van een nieuwe wagen. Verder zijn consumentenkredietovereenkomsten slechts geldig wanneer de consument handgeschreven vermeldt “gelezen en goedgekeurd voor … euro op krediet” ( conform artikel 14 van de wet op Consumentenkrediet) . Zonder deze bewoordingen is de kans bestaande dat de overeenkomst door de rechter nietig wordt verklaard.

 

 

Voor meer vragen en info, contacteer een van onze adviseurs.