Ik wil werken met een nieuwe aannemer: kom ik dan in de problemen?

Om dergelijke problemen met uw aannemer op te lossen, zijn er twee manieren: u probeert de problemen in der minne te regelen of u stelt door middel van een aangetekend schrijven uw aannemer in gebreke.

Een minnelijke oplossing zal u minder tijd en geld kosten om de problemen op te lossen. Wij raden u aan om elke regeling die u treft op papier te zetten. U heeft dan bewijs van de plichten die de aannemer volgens de minnelijke regeling moet nakomen.

Kiest u voor de ingebrekestelling van de aannemer voor de gebrekkige uitvoering van de werken, richt u best een aangetekend schrijven naar deze aannemer met daarin een duidelijke omschrijving welke werken door u als gebrekkig worden aangeduid . U geeft best ook aan welke specifieke veranderingen er dienen te worden aangebracht om de werken correct uit te voeren.

Verder geeft u best een redelijke termijn via bovenvermeld schrijven aan de aannemer om zijn fouten recht te zetten. In dat schrijven meldt u dan ook dat u gerechtelijke stappen zal ondernemen indien de aannemer zijn fouten niet heeft rechtgezet binnen de door u vermelde termijn.

Heeft uw aannemer binnen deze termijn de werken niet uitgevoerd dan mag u de gerechtelijke procedure opstarten
en is het mogelijk dat de rechtbank u toestaat om, conform artikel 1143 B.W., de werken te laten uitvoeren door een nieuwe aannemer op kosten van de eerste aannemer.