Ik kan mijn belastingen en/of taksen niet duurzaam betalen. Wat kan ik doen?

Wanneer u tijdelijke problemen ondervindt om uw belastingen en andere schulden aan de FOD Financiën te betalen, kan u vragen om deze schulden gespreid over een periode van maximum 12 maanden te mogen afbetalen. Maar wat moet u doen als de schuld te hoog is en niet kan afbetaald worden binnen de 12 maanden? Dan bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op de procedure van de “administratieve schuldenregeling” (ASR).

Wat zijn de voordelen van deze procedure?
Bij een positieve beslissing kan de fiscus u een bijkomende betalingstermijn toestaan die kan gaan tot maximum 60 maanden na ontvangst van de aanvraag. Naast deze verlengde termijn kan de fiscale administratie u ook nog bijkomende gunstmaatregelen toekennen zoals een vrijstelling van de nalatigheidsintresten.

Wat zijn de voorwaarden om een beroep te kunnen doen op deze procedure?

  • U heeft hoofdzakelijk schulden bij de FOD Financiën en dus geen belangrijke achterstallige schulden bij andere schuldeisers.
  • Het afbetalingsplan gespreid over 12 maanden werd geweigerd omwille van de onmogelijkheid om af te betalen binnen deze termijn.

Hoe dien ik deze aanvraag in?
In eerste instantie vraagt u een afbetalingsplan via het portaal Myminfin.be of via het infocentrum dat bevoegd is voor uw woonplaats.

Wanneer deze aanvraag negatief wordt beoordeeld, kan u zich wenden tot de Gewestelijke Directeur van het regionaal invorderingscentrum van uw woonplaats om een ASR te bekomen. Deze laatste zal u informeren over de stappen die u moet zetten voor de aanvraag.