Hoe kan ik mijn vordering snel via de rechtbank innen?

Er bestaat een zogenaamde "betalingsbevelprocedure". Deze procedure kan worden ingeleid, hetzij voor de vrederechter, voor alle vorderingen waarvan het bedrag niet hoger is dan 5.000 euro (vanaf 1 september 2018) hetzij
voor de ondernemingsrechtbank als uw schuldenaar ook een onderneming is, en dit ongeacht het bedrag van de
vordering.

Om van deze procedure gebruik te kunnen maken, moet u in het bezit zijn van een schriftelijk document, in de vorm
van een offerte of contract.

Vooraleer de zaak voor de rechtbank kan gebracht worden, dient er een dagvaarding per aangetekende brief met ontvangstbewijs of per deurwaardersexploot verstuurd te worden. Deze brief moet uw eis bevatten om binnen de 15 dagen na verzending van de brief een betaling te ontvangen. Alsook moet er in staan dat bij gebrek aan betaling binnen de 15 dagen, u de zaak aan de bevoegde rechter zal overmaken. Bovendien bent u verplicht om in uw brief de desbetreffende artikelen van het Gerechtelijk Wetboek te vermelden. Daarom raden wij u aan om een advocaat of
onze juridische dienst te raadplegen om zeker te zijn dat uw brief conform is opgesteld.

Indien de schuldenaar niet betaalt binnen de gestelde termijn, kan u uw verzoek bij de rechter indienen door middel van een in tweevoud opgesteld verzoek die door een advocaat is ondertekend.

Binnen vijftien dagen na indiening van het verzoek zal de rechter uw aanvraag geheel of gedeeltelijk toewijzen of afwijzen. Hij kan ook een uitstel toestaan. Wanneer de rechter het voorstel geheel of gedeeltelijk toewijst, heeft zijn of
haar beschikking de gevolgen van een verstekvonnis.