Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Werkgelegenheid

De loonlasten moeten blijven dalen

De lasten op arbeid zijn te hoog en zijn ook de voornaamste rem voor de kleine werkgever om bijkomend personeel aan te werven. Nochtans weet iedereen dat de werknemers in kleine en middelgrote ondernemingen de sleutel in handen hebben voor de toename van de werkgelegenheid. Een verdere verlaging van de loonlasten zal leiden tot meer tewerkstelling!

Meer weten over deze eis?

De eerste ziektedag van een werknemer mag niet op kosten van de werkgever zijn

De werkgevers ondergaan vaak de negatieve gevolgen van het absenteïsme van hun medewerkers voor ziektes van één dag, die vaak de maandagziekte wordt genoemd. NSZ eist de herinvoering van de carensdag voor dit type van afwezigheden in de vaste overtuiging dat dit het absenteïsme significant zal doen dalen. Want de eerste ziektedag van de werknemer mag niet op kosten van de werkgever zijn.

Meer weten over deze eis?

Herinvoering van de proefperiode in de arbeidsovereenkomsten

De afschaffing van de proefperiode was een slechte beslissing omdat deze het initiatief van de werkgever om aan te werven negatief beïnvloedt. De werknemer kunnen testen alvorens hem definitief aan te werven, is een logische, noodzakelijke en onmisbare stap om de werkgelegenheid te ondersteunen.
 

Meer weten over deze eis?

Werken moet altijd aantrekkelijker zijn dan niet werken

NSZ dwong al enkele zaken af bij de overheid om te belonen qua personeel:

 • Tijdelijke coronawerkloosheid wegens overmacht: alle werkgevers die als gevolg van het coronavirus geen werk hadden voor hun werknemers, konden hun personeel op werkloosheid plaatsen. Tijdens deze periode ontvangt de tijdelijk werkloze werknemer een uitkering die gelijk is aan 70% van zijn of haar bruto maandsalaris. Deze maatregel is gedurende het ganse jaar 2021 toegepast.
 • Vakantiegeld betaald door de overheid: de overheid heeft beslist het vakantiegeld te financieren. Bij de berekening van dit vakantiegeld worden de dagen van tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld met gewerkte dagen. De werkgever betaalt de premie a rato van het aantal werkelijk gewerkte dagen.
 • De nulbijdragenmaatregel voor de eerste werknemer verlengd: Kleine en middelgrote ondernemingen die hun eerste werknemer in dienst nemen, hoeven ook in 2022 geen sociale zekerheidsbijdragen te betalen op de eerste werknemer. NSZ vocht met succes voor een verlenging van de maatregelen.
 • Geen medisch attest: NSZ heeft verkregen dat kleine en middelgrote ondernemingen worden vrijgesteld van de toepassing van de nieuwe wet, waarbij een werknemer drie keer per jaar, geen medisch attest hoeft voor te leggen voor een afwezigheid van één dag.

 

We stellen verschillende eisen over het aantrekkelijker maken van werken. Het werken moet steeds aantrekkelijker zijn dan werkloosheid.

 • De kloof tussen de laagste lonen en de werkloosheidsuitkering moet vergroot worden
 • Werkloosheidsuitkering in de tijd beperken
 • Werklozen activeren en omscholen, zeker ook als die langdurig arbeidsongeschikt zijn
 • Minder lasten voor de laagste lonen
 • Gratis hulp door derden moet wettelijk worden vastgelegd
 • Meer flexibele werktijden voor werknemers om meer vacatures in te vullen

 

Meer weten over deze eis?

Uitbreiding flexi-jobs

Tijdens en voor de covidcrisis zijn een aantal maatregelen ten gunste van de ondernemingen in de praktijk omgezet qua werkgelegenheid:

 • Mogelijkheid tot het sluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
 • Terbeschikkingstelling van werknemers in bepaalde specifieke situaties
 • Tijdelijk werk in bepaalde sectoren of instellingen
 • Stijging van vrijwillig overwerk in sectoren die onder druk staan

 

Het flexi-jobsysteem moet worden uitgebreid tot andere sectoren, maar de werklozen moeten ook de mogelijkheid krijgen om er een beperkt aantal uren gebruik van te maken zonder verlies van uitkeringen.

Meer weten over deze eis?

Is er een eis die volgens jou ontbreekt?

Laat het ons weten.

Contacteer ons