Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Sociaal Statuut

Ziekte-uitkering vanaf dag 1 zonder voorwaarden

 

De arbeidsongeschiktheid omwille van een ziekte of ongeval is een ware nachtmerrie voor de zelfstandige, vermits deze geen enkele andere bron van inkomen heeft dan deze afkomstig uit zijn zelfstandige activiteiten. NSZ eist dat er een arbeidsongeschiktheidsuitkering is vanaf de eerste dag ziekte, zonder voorwaarden.

Meer weten over deze eis?

Gelijk pensioen voor zelfstandigen en werknemers

 

 • Alle werkelijk gewerkte jaren tellen mee: werknemers of zelfstandigen die na een volledige loopbaan van 45 jaar beslissen verder te werken, bouwen extra pensioenrechten op.
 • Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen na de wettelijke pensioenleeftijd: een zelfstandige die na de wettelijke pensioenleeftijd blijft werken, had vroeger geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit is nu het geval onder bepaalde voorwaarden.
 • Afschaffing correctiecoëfficiënt: de afschaffing van de correctiecoëfficiënt betekent dat de vermindering van 31% van het pensioen van een zelfstandige vanaf volgend jaar afgeschaft wordt voor elk loopbaanjaar na 31 december 2020. Deze maatregel geldt niet enkel voor het rustpensioen, maar ook voor het overlevingspensioen en de overgangsuitkering. De afschaffing geldt voor pensioenen, die ten vroegste ingaan op 1 januari 2022 en slaat op de loopbaanjaren vanaf 2021.
 • Verhoging inkomstenplafond: als het totale loon per jaar hoger is dan een bepaald plafondbedrag, dan wordt het loon in de pensioenberekening beperkt tot het loonplafond. Hoe hoger het loonplafond, hoe groter het bedrag van het loon in de pensioenberekening en dus hoe hoger het pensioen. Het inkomstenplafond wordt vanaf 1 januari 2022 verhoogd met 2,38%. Tot 2024 wordt dit plafond ieder jaar verder verhoogd om te komen tot een totale stijging van 9,86% ten opzichte van vandaag.

 

Zelfstandigen moeten een pensioen hebben dat gelijk is aan het pensioen van werknemers: het verschil tussen gemiddeld 840 euro voor een zelfstandige en 1260 euro voor een werknemer was niet te verantwoorden, zeker niet als we weten hoeveel sociale bijdragen een zelfstandige betaalt, maar moet dus verder gelijkgeschaald worden.

Meer weten over deze eis?

Verlovenstelsels maken progressie, maar de zelfstandige moet ook permanent recht hebben op steun bij inkomensverlies

 • Vaderschapsverlof voor zelfstandigen: Sinds 1 januari 2021 heeft een zelfstandige vader recht op 15 dagen vaderschapsverlof. Vanaf 2023, zal dit 20 dagen zijn.
 • Overlijdensverlof: Zelfstandigen hebben recht op een rouwuitkering die overeenkomt met die voor werknemers en ambtenaren van 85,77 euro per dag voor een onderbrekingsperiode van ten hoogste tien dagen.
 • Moederschapsuitkering: De moederschapsuitkering voor zelfstandigen zal verhoogd worden van 514 euro
 • per week naar 737 euro per week (in geval van voltijds zwangerschapsverlof) voor de eerste 4 weken en 674 euro vanaf de vijfde week

Ook op gebied van steun bij inkomensverlies werden stappen gezet dankzij NSZ:

 • Overbruggingsrecht: het enkelvoudig overbruggingsrecht wordt verleend in geval van een aanzienlijke daling van de omzet.
 • Dubbel overbruggingsrecht: alle sectoren die in 2021 door de overheid werden gesloten (kappers, schoonheidsspecialisten, kermis, horeca, winkels, evenementen,...) kregen ook in 2021 een dubbel overbruggingsrecht tussen 2.583 en 3.228 euro per maand dat ze moesten sluiten.

Zelfstandigen moeten een permanent recht hebben op een vorm van overbruggingsrecht (werkloosheidsuitkering). Dit moet worden verleend onder dezelfde voorwaarden als het overbruggingsrecht tijdens de crisis (sterke daling van de omzet).

 

Meer weten over deze eis?

Deeltijds werken bij ziekte

NSZ wil een stelsel van deeltijdse arbeidsongeschiktheid waarbij ondernemers recht hebben op gehalveerde uitkeringen.

Meer weten over deze eis?

Arbeidsongeschiktheidsuitkering proportioneel aan het inkomen

​Sinds 1 januari 2018 hebben zelfstandigen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering vanaf de vijftiende dag van hun arbeidsongeschiktheid. De termijn van de arbeidsongeschiktheid moet worden aangegeven bij de adviserende arts van het ziekenfonds wordt ook ingekort: 14 kalenderdagen in plaats van 28 kalenderdagen.

Ook nog:

 • Zelfstandigen die langer dan zeven dagen ziek zijn, hebben recht op een ziekte-uitkering vanaf de eerste ziektedag
 • Aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering: Alleenstaande en samenwonende zelfstandigen die ziek zijn, ontvangen nu een uitkering die gelijk is aan de wettelijke ziekte-uitkering.
 • Hogere uitkeringen

 

 • Arbeidsongeschiktheidsuitkering vanaf de eerste ziektedag zonder voorwaarden
 • Een deeltijdse arbeidsongeschiktheidsuitkering met een halvering van de uitkeringen
 • De uitkering moet in verhouding staan tot het bestaande inkomen

Meer weten over deze eis?

Is er een eis die volgens jou ontbreekt?

Laat het ons weten.

Contacteer ons