Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Veiligheidsrichtlijnen in sectoren die geen detailhandel zijn en geen lichamelijk contact vereisen

Veiligheidsrichtlijnen voor andere sectoren dan detailhandel en geen lichamelijk contact vereisen

 

Hou 1,5 meter afstand. Werk waar mogelijk met vloermarkeringen.
Bij niet-automatische deuren laat u de deuren zoveel mogelijk open staan.
Neem tijdig contact met uw werknemers inclusief uitzendkrachten en stagiairs, en met externen zoals klanten, cliënten, leveranciers, onderaannemers, freelancers, bezoekers, ouders en anderen die met de onderneming in contact komen, om hen te informeren over de regels in uw onderneming.
Heel wat mensen zullen wellicht concrete vragen hebben: het is belangrijk hen mee te delen tot wie ze zich kunnen richten via informatiepanelen, uw intranet of uw website.
Ontvang klanten in een beperkt aantal, en gebruik maximaal alternatieven voor overleg en vergaderingen, zoals telewerk of digitaal vergaderen.
Werk op afspraak en plan klantencontact best zo verspreid mogelijk. Vermijd het gebruik van wachtruimtes. Indien de wachtruimte toch wordt gebruikt, organiseer de ruimte met respect voor de afstand van 1,5 meter, en zorg dat klanten niet tegenover elkaar zitten. Plaats stoelen met de ruggen naar elkaar. Bied klanten geen drank aan.
Ontvang klanten indien mogelijk in een aparte ruimte en beperk het aantal aanwezige medewerkers.
Reorganiseer de onthaalruimte of receptie zodat de afstand van 1,5 meter kan worden gevrijwaard tussen het personeel en de klant. Indien dit niet mogelijk is, voorzie dan andere veiligheidsmaatregelen, zoals wanden en schermen.
Zorg voor de noodzakelijke handhygiëne voor het personeel en de klanten door middelen te voorzien om handen te ontsmetten met geschikte handgel of ontsmettingsmiddelen. Stel die middelen ter beschikking aan de in- en uitgang en waar nodig in de vestiging, bv. bij het ondertekenen van documenten.
Bij klantencontacten buiten de vestiging: maak duidelijke afspraken voor bezoek/werkzaamheden en vraag tijdig informatie over de locatie. Beperk het aantal aanwezige werknemers/klanten in een ruimte. Indien de aanwezigheid van de bewoner niet nodig is bij de werkzaamheden, begeeft deze zich naar een andere ruimte. Voorzie eigen beschermingsmiddelen.
Verkoopacties op straat en uitstallingen, vlaggen of andere attributen buiten de handelszaken zijn verboden.

 

Andere veiligheidsmaatregelen

Detailhandel
Winkelcentra
Ambulante handel
E-commerce

CONTACTEER ONZE ADVISEURS