Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Sectorsteun

Per sector in Vlaanderen:
Ook voor bepaalde sectoren die zwaar te leiden hebben onder de coronacrisis werden er steunmaatregelen uitgewerkt:

Steun culturele en creatieve sector
Voor ondernemers actief in de cultuursector, de creatieve sector en de evenementensector werden een aantal specifieke steunmaatregelen gelanceerd om de coronacrisis te overbruggen.

Herstel Cultuurkrediet
Ondernemingen en organisaties actief in de cultuursector kunnen bij Hefboom voor het overbruggen van de coronacrisis een renteloze lening aanvragen van € 5.000 tot € 100.000 met een looptijd van maximum 6 jaar.
Het Herstel Cultuurkrediet kan u aanvragen tot 1 december 2020. Met deze aanvullende financiering wil de Vlaamse overheid de cultuursector ondersteunen gedurende de COVID 19-crisis.

Steun voor de land-en tuinbouwsector
Ter ondersteuning van de land- en tuinbouwsector werden er ingevolge de coronacrisis verschillende maatregelen uitgewerkt door de Vlaamse Regering.

VLIF-waarborgregeling Covid 19
Land- en tuinbouwbedrijven die kampen met financiële problemen, kunnen voor een krediet voor werkingsmiddelen en herfinanciering in het kader van deze uitzonderlijke gebeurtenissen rekenen op een tijdelijke waarborg via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).
De waarborg is toegankelijk voor bedrijven met een brutobedrijfsresultaat van minimaal € 40.000 per bedrijfsleider. De aanvrager moet kunnen aantonen dat zijn of haar bedrijf negatieve gevolgen ondervindt zoals een omzetdaling of het niet tijdig kunnen verkopen van producten. De maximale looptijd van de kredieten is zeven jaar en de waarborg geldt voor drie jaar. De waarborg bedraagt maximaal 80% van het subsidiabele kredietbedrag.

Steun voor de mobiliteitssectoren (ondernemingen uit de taxi-, de autobus-, autocarsector en de auto- en fietsdeelsector)
Omdat de ondernemingen uit de taxisector, de autobus- en autocarsector en de auto- en fietsdeelsector zwaar zijn getroffen door de coronacrisis voorziet de Vlaamse overheid extra steunmaatregelen.

1. Voor de taxibedrijven met minstens 3 voertuigen wordt er een achtergestelde lening voorzien van € 5000 tot € 25.000 met een looptijd van 3 jaar en een intrestvoet van 3%.
2. Voor de autobus- en autocarsector wordt er een premie voorzien op basis van de aankoopwaarde van de in aanmerking komende autobussen en autocars en een achtergestelde lening van € 5.000 tot € 25.000 met een looptijd van 3 jaar en een intrestvoet van 3%.
3. Voor de auto- en fietsdeelsector zullen de vaste kosten voor de verzekeringen en de verkeersbelasting van auto- en fietsdeelbedrijven door de Vlaamse overheid vergoed worden (nog niet operationeel).

Steun toeristische sector
Om de toeristische sector te ondersteunen tijdens de coronacrisis, hebben zowel de provincie West-Vlaanderen als de Vlaamse overheid, via Toerisme Vlaanderen verschillende subsidies en initiatieven uitgewerkt. Zo kan u als private toeristische kmo bij Westtour terecht voor steun bij investeringen die de onderneming coronaproof maken. De sociaal-toeristische sector (jeugdverblijven, vakantieorganisaties en zorgverblijven) kan bij Toerisme Vlaanderen terecht voor financiële steun ter compensatie van hun omzetverlies.

Sociaal-toeristische sector
Toerisme Vlaanderen tracht in deze moeilijke tijden de toeristische partners zoveel mogelijk te ondersteunen.
Dit gebeurt door bepaalde steunmaatregelen mee te helpen uitwerken. Zo is er een budget van € 5 miljoen vrijgemaakt voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme. Daarnaast int Toerisme Vlaanderen dit jaar geen pacht bij zijn jeugdherbergen, een maatregel ter waarde van 1 miljoen euro.

Steun horecasector

Verlaagd btw-tarief
Om de winstmarges in de horecasector wat te vergroten, is er vanaf 8 juni tot 31 december een verlaagd btw-tarief van kracht in de horeca voor restaurant- en cateringdiensten.

Afschaffing van de FAVV-belasting
Minister Ducarme heeft de afschaffing aangekondigd voor het jaar 2020 van de FAVV-belasting voor alle horeca. Deze jaarlijkse bijdrage voor de financiering van de activiteiten van de FAVV varieert van 49,24 euro tot 3.433,82 euro per vestiging, afhankelijk van de omvang en het aantal werknemers, goed voor een totaal bedrag van meer dan tien miljoen euro in 2019.

Steun eventsector
De evenementsector werd zwaar getroffen door het coronavirus. Naast de meer algemene maatregelen zoals het Vlaams beschermingsmechanisme het Corona-overbruggingsrecht, het Overbruggingsrecht heropstart, Waarborg coronacrisis (corona-uitbreiding) en Betalingsuitstel en garantieregeling ondernemingskredieten (coronacrisis), werden er voor deze sector ook verschillende specifieke maatregelen gecreëerd en andere maatregelen versoepeld.

Coronalening
Om zelfstandigen in hoofdberoep en kmo's gevestigd in het Vlaamse Gewest getroffen door de coronacrisis meer financiële ademruimte te geven, voorziet PMV een achtergestelde lening op 3 jaar van € 25.000 tot en met € 2,8 miljoen (eventueel verhoogd tot € 4,3 miljoen als er een bijkomende investeerder of financier optreedt).

Eén van de voorwaarden om de lening te verkrijgen is dat u een effectieve tewerkstelling hebt van minimum 80% van het totale personeelsbestand op het einde van 2019, ofwel een engagement om op zeer korte termijn deze tewerkstelling te realiseren. Voor ondernemers actief in zwaar getroffen sectoren zoals de eventsector moet voortaan slechts een effectieve tewerkstelling van 60% van het aantal voltijdse equivalenten worden aangetoond en dit pas tegen 2021.

Handelshuurlening
Als u door de federale maatregelen jouw locatie verplicht moest sluiten, kan u bij VLAIO een lening krijgen voor de betaling van maximum 2 maanden huur, op voorwaarde dat ook de verhuurder 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt. Deze lening werd uitgebreid tot de eventsector.
Aanvragen kan tot 1 oktober.

Herstel Cultuurkrediet
Ondernemingen en organisaties actief in de cultuursector kunnen bij Hefboom voor het overbruggen van de coronacrisis een renteloze lening aanvragen van € 5.000 tot € 100.000 met een looptijd van maximum 6 jaar.
Deze kredietvorm is bestemd voor kunstenaars en organisaties actief in de sectoren opgenomen in het kunstendecreet: de audiovisuele sector, boekenvak, vormgeving, gaming, beeldende kunsten, nieuwe mediakunst, podiumkunsten, muziek, architectuur, cultureel roerend erfgoed, circuskunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten.

Terugbetaalbaar voorschot organisatie van events
Organisatoren kunnen binnenkort bij VLAIO een terugbetaalbaar voorschot aanvragen voor de organisatie van nieuwe evenementen. De verplichting tot terugbetaling vervalt als het event geannuleerd wordt door overheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19. Het voorschot bedraagt minimum € 25.000 en maximum € 800.000 en is beperkt tot maximaal 60% van de totale kost van het event, exclusief voeding en drank. De steun wordt beperkt tot de niet-recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen.

Tijdelijke toelaatbaarheid tot het recht op uitkeringen volledige werkloosheid
Hebt u als werknemer in de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020 voldoende artistieke activiteiten of technische activiteiten in de artistieke sector verricht, dan kan u  gedurende een beperkte periode van 1 april 2020 tot 31 december 2020, onder bepaalde voorwaarden, uitkeringen volledige werkloosheid ontvangen.
Een artistieke activiteit bestaat uit het creëren en/of het uitvoeren of vertolken van artistieke werken in de audiovisuele of beeldende kunsten, in de muziek, in de literatuur, in een voorstelling, in het theater of in een choreografie.
Een technische activiteit in de artistieke sector is een activiteit die wordt uitgeoefend als technicus of in een ondersteunende functie, die bestaat uit de medewerking aan:
• de voorbereiding of de voorstelling van een creatief werk waaraan minstens één podiumartiest fysiek deelneemt of de opname van een dergelijk werk;
• de voorbereiding of de voorstelling van een film;
• de voorbereiding of de uitzending van een radio- of televisieprogramma van artistieke aard;
• de voorbereiding of de uitvoering van een publieke tentoonstelling van een artistiek werk in het domein van de beeldende kunsten.

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona: zie hiervoor

LIVE2020
Vanaf 1 september kan er bij LIVE2020 steun worden aangevraagd. Met LIVE2020 willen een aantal spelers uit de Belgische livemuzieksector, de collega’s die zwaar getroffen zijn door de crisis, ondersteunen. In eerste instantie richt men zich op wie momenteel van geen enkele steun kan genieten, alsook de personen die wél op steun kunnen rekenen, maar zelfs daarmee de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen.