Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Op welke steunmaatregelen kan u rekenen?

De federale ministerraad heeft op vrijdag 4 december twee steunmaatregelen voor de zelfstandigen tijdens de coronacrisis enkele maanden verlengd. Het gaat daarbij om het dubbel overbruggingsrecht en de aanvullende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid. Die zullen respectievelijk tot in december en tot einde maart gelden, meldt bevoegd minister David Clarinval.

Het overbruggingsrecht is een vorm van werkloosheidsvergoeding voor zelfstandigen. In maart werd het specifiek toegespitst op zelfstandigen die getroffen werden door de coronacrisis. Bij de tweede golf en de beslissing om de horeca opnieuw te sluiten, voerde de regering het dubbel overbruggingsrecht in voor zaken die verplicht de deuren moesten sluiten door een overheidsbeslissing. Die dubbele tegemoetkoming zal dus ook in december gelden.

Zelfstandigen in arbeidsongeschiktheid komen niet in aanmerking voor het crisis-overbruggingsrecht. Hun uitkering ligt soms echter lager dan het overbruggingsrecht. De regering besliste eerder een aanvullende uitkering te voorzien. Die maatregel golf tot eind december, maar wordt nu verlengd tot eind maart.

Dit werd eerder beslist:

  • De Vlaamse regering heeft op 13 november het licht op groen gezet voor een pakket steunmaatregelen voor ondernemers. Klik hier voor meer info.
  • Een overzicht van alle Vlaamse steunmaatregelen en de timing voor een aanvraag kan u hier terugvinden.
  • Op vrijdag 6 november kondigde de regering een nieuw pakket steunmaatregelen aan. Een overzicht van de belangrijkste bestaande en nieuwe steunmaatregelen voor ondernemers en werkgevers:

Fiscale en financiële steun:
- Verlenging van de verhoogde investeringsaftrek van 25% tot eind 2022, waardoor een eenmanszaak, een vrij beroeper en een kmo een groot deel van de investering van de belastbare winst kan worden afgetrokken.
- Uitstel van betaling belastingen, zonder boetes en nalatigheidsinteresten.
- BTW-verlaging (6%) op handgels en mondmaskers
- Fiscale vrijstelling van coronapremies: bruto is netto
- Verlenging van de kmo-garantieregeling voor kredietverzekeringen tot 30 juni 2021.
- Verder uitstel van betaling kredieten en verlenging overheidsgarantieregeling voor kredieten aan kmo's.

Steun voor werkgevers:

- De federale regering breidt de tijdelijke werkloosheid door corona (overmacht) opnieuw uit naar alle bedrijven. Gedurende deze periode ontvangt de tijdelijk werkloze werknemer een uitkering die gelijk is aan 70% van zijn bruto maandsalaris (maximaal 2754,76 euro). Daarnaast ontvangt de werknemer een uitkering van de RVA van 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid. Deze maatregel is van toepassing tot 31 maart 2021, met de mogelijkheid van verlenging.
- De overheid zal gedeeltelijk ingrijpen in de financiering van het vakantiegeld voor tijdelijk werklozen. Bij de berekening van dit vakantiegeld worden dagen van tijdelijke werkloosheid gezien als gewerkte dagen. De werkgever betaalt de premie a rato van het aantal daadwerkelijk gewerkte dagen.
- Uitbreiding van het toepassingsgebied van de vrijstelling van de werkgeversbijdragen voor het derde kwartaal van 2020 tot andere sectoren dan de horeca en de evenementensector, die gedwongen zijn te sluiten. Leveranciers in deze sectoren kunnen ook gebruik maken van deze maatregel als zij een omzetverlies van ten minste 65% kunnen aantonen. Per onderneming zal een plafond worden toegepast voor het totale bedrag van de vrijstelling.
- Nulbijdrage voor eerste werknemer in kmo's voor onbepaalde tijd verlengd
Kmo's die een eerste werknemer in dienst nemen, moeten daarop ook na dit jaar geen sociale werkgeversbijdragen betalen. Dat heeft de federale regering beslist, meldt minister van Zelfstandigen en Kmo's David Clarinval (MR).
De maatregel werd nog door de vorige regering genomen, maar zou normaal gezien eind dit jaar aflopen. De ministerraad heeft de nulbijdrage nu voor onbepaalde tijd verlengd.
- Verlaging van de roerende voorheffing voor tijdelijke werkloosheid.
- Tijdelijke werkloosheid door een kind in quarantaine. De huidige maatregel zal worden uitgebreid naar andere situaties waarin het kind in quarantaine moet worden geplaatst, met een controlecertificaat.

Steun voor werkgevers: extra werknemers in cruciale sectoren:
Uitbreiding van bestaande maatregelen:
- Verhoging van het quotum voor vrijwillige overuren tot 220 uur voor essentiële diensten. Deze toeslag is fiscaal en parafiscaal vrijgesteld; er wordt geen extra loon aangerekend.
- De tijdelijk werklozen mogen werken in de land- en tuinbouw, de gezondheidszorg en het onderwijs, met behoud van 75% van hun vergoedingen.
- Verlenging van de pensioenmaatregelen. Een van de doelstellingen is dat gepensioneerden die zelfstandig ondernemer zijn, hun pensioen kunnen combineren met het overbruggingsrecht. Ook moet worden voorkomen dat gepensioneerden die gedeeltelijk terug aan de slag gaan, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, niet een deel van hun pensioen verliezen.
- Verdubbeling van de seizoensarbeidsquota ook in 2021 en tijdelijke werkloosheid voor seizoensarbeiders die in België aankomen en in quarantaine moeten worden geplaatst.
Steun op vlak van sociaal statuut van de  zelfstandigen
- Extra uitstel van betaling van vennootschapsbijdragebijdragen tot eind 2020. Er was al een uitstel voorzien tot 31 oktober 2020; dit wordt nu verlengd tot 31 december 2020.
- Aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering, zodat samenwonende zelfstandigen die ziek zijn ook een uitkering krijgen die even hoog is als het overbruggingsrecht (dit is al het geval voor alleenstaande zelfstandigen en personen met afhankelijke personen). Concreet betekent dit een premie van meer dan 300 euro per maand.
- Afbetalingsplannen voor zelfstandigen die uitstel van betaling van sociale bijdragen hebben gekregen tot 31 december 2021.
Zelfstandigen die in 2020 uitstel van betaling van hun sociale bijdragen hebben gekregen als gevolg van de coronacrisis, zullen  in 2021 toegang tot een aanzuiveringsplan kunnen vragen.
Een zelfstandige die een dergelijk uitstel heeft gekregen, kan zijn betalingen voor maximaal één jaar uitstellen (tot 31 maart 2021 voor de bijdragen voor het eerste kwartaal van 2020, enz.).
In de praktijk zullen de bij dit aanzuiveringsplan betrokken bijdragen 2020 kunnen worden betaald op ten laatste:
- 31 maart 2022 voor de bijdragen van het 1e kwartaal 2020
- 30 juni 2022 voor de bijdragen van het 2e kwartaal 2020
- 30 september 2022 voor de bijdragen van het 3e kwartaal 2020
- 31 december 2022 voor de bijdragen van het 4e kwartaal 2020.

Steun voor verlies aan inkomen voor zelfstandigen:
Bestaand overbruggingsrecht verlengd tot 31 december 2020
- Verlenging van het dubbele crisisoverbruggingsrecht tot en met december 2020 voor alle sectoren die geheel of gedeeltelijk hebben moeten sluiten (bijv. kermissen, horeca, winkels, evenementen...). Voor een zelfstandige die geen gezinshoofd is, bedraagt dit 2.583,4 euro per maand. Voor een zelfstandige als gezinshoofd bedraagt dit 3.228,2 euro per maand.

Wie heeft recht op de dubbele betaling van het overbruggingsrecht?
1. Uw activiteit is onderworpen aan een verplichte sluiting naar aanleiding van de maatregelen die de overheid heeft genomen? U heeft automatisch recht op de dubbele uitkering overbruggingsrecht.
Indien lokale of provinciale overheden bijkomende sluitingsmaatregelen opleggen, wordt uw activiteit ook beschouwd als een activiteit die onderworpen is aan de verplichte sluiting.
U mag een bestaande activiteit omvormen, bijvoorbeeld een restaurant dat tijdens de periode van verplichte sluiting afhaalgerechten voorziet (take-away), terwijl u nog steeds recht heeft op de dubbele uitkering overbruggingsrecht.
2. Uw activiteit is hoofdzakelijk (minimum 60%) afhankelijk van een sector die onderworpen is aan een verplichte sluiting en u onderbreekt uw activiteit volledig? U heeft recht op de dubbele uitkering overbruggingsrecht voor zover u deze band van afhankelijkheid kan aantonen en u uw activiteit volledig heeft onderbroken tijdens de totale periode van gedwongen onderbreking.

In dit geval heeft u recht op de dubbele betaling van het overbruggingsrecht voor de maanden oktober en november, als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
• Oktober: U heeft recht op het dubbele bedrag van de uitkering overbruggingsrecht indien u uw activiteit volledig onderbreekt van maandag 19 oktober tot en met zaterdag 31 oktober 2020
• November: U heeft recht op het dubbele bedrag van de uitkering overbruggingsrecht als u uw activiteit volledig onderbreekt van zondag 1 november tot en met zondag 30 november (voorlopige einddatum). Als u uw activiteit herneemt voor de opheffing van de maatregelen, kan u niet genieten van de dubbele betaling voor de maand november.
3.Uw activiteit is hoofdzakelijk afhankelijk van een sector die onderworpen is aan een verplichte sluiting maar u zet uw activiteit verder? heeft recht op de gewone uitkering overbruggingsrecht voor zover u deze band van afhankelijkheid kan aantonen.

Opgelet: Wie een omzetcijfer heeft dat gedeeltelijk voorkomt uit de verkoop aan een gesloten sector en gedeeltelijk uit de verkoop aan particulieren, moet dus een keuze maken:
• Ofwel blijft hij zijn activiteit uitoefenen om de verkoop aan particulieren verder te zetten: in dit geval heeft hij recht op de gewone uitkering of op de uitkering overbruggingsrecht ter ondersteuning van de herstart
• Ofwel onderbreekt hij zijn activiteit volledig hetzij vanaf 19 oktober, hetzij vanaf 1 november 2020: in dit geval heeft hij recht op de dubbele uitkering voor de maand oktober en /of november.
De aanvraag overbruggingsrecht voor de maanden oktober tot december 2020 moet ten laatste op 30 juni 2021 ingediend worden.
De eerste betalingen voor de maand oktober zullen gebeuren vanaf 6 november 2020.

Versoepeling van de toekenningsvoorwaarden van het het  klassieke overbruggingsrecht:
Dit klassieke overbruggingsrecht, ook “overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart” genoemd, laat momenteel toe om een minimuminkomen te verzekeren aan de zelfstandige die, nadat hij moest sluiten, zijn activiteit heropstart met een verlies van minstens 10% van zijn inkomsten of van zijn bestelboek. Maar het geeft ook, al langer, een dekking in geval van faillissement of van stopzetting van de activiteit van de werker.

De versoepelingen zijn:
o De toekenning van de klassieke overbruggingsrechtbijdrage is voortaan cumuleerbaar met andere vervangingsinkomsten tot een maximum.
o De toekenning van klassieke overbruggingsrechten is niet langer beperkt tot 12 of 24 maanden in de loop van de loopbaan.
o Voor starters is de voorwaarde voor toegang tot het klassieke overbruggingsrecht nu dat men ten minste twee kwartalen aan  sociale bijdragen heeft betaald, in plaats van vier.
o De maanden waarin de zelfstandige op het overbruggingsrecht een beroep heeft kunnen doen, worden nu voor de berekening van zijn pensioen gelijkgesteld met perioden van activiteit.

- Vanaf 1 januari 2021 zal een nieuw crisis- overbruggingsrecht worden ingevoerd, dat nog steeds kan worden ingeroepen in geval van een crisis. Het is de bedoeling om de ondernemers die een aanzienlijk inkomensverlies lijden te ondersteunen.

Op de website van FOD Economie vindt u meer info over hoe uw verliezen beperken (federaal en regionaal niveau): klik hier voor meer info.