Tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht door conflict tussen Rusland en Oekraïne

Categorie Algemeen
Tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht door conflict tussen Rusland en Oekraïne

Als je tijdens de maanden april, mei en juni 2022 geconfronteerd wordt met een aanzienlijke daling van jouw omzetcijfer als gevolg van het conflict tussen Rusland en Oekraïne, dan kan je recht hebben op een financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht bij omzetdaling.

In welke situatie?

Je komt in aanmerking voor de uitkering als je in de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarvoor je de uitkering vraagt, een omzetdaling van minstens 40% kan aantonen, ten opzichte van dezelfde kalendermaand tijdens het refertejaar 2019.

Je moet een duidelijke en rechtstreeks oorzakelijk verband aantonen tussen het omzetverlies en het conflict tussen Rusland en Oekraïne. U kan de uitkering enkel aanvragen voor de maanden april, mei en juni 2022.

Voor zelfstandigen die nog niet actief waren in de betrokken kalendermaand in 2019 of met abnormaal lage omzetcijfers omwille van overmacht (bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of moederschapsrust) in die kalendermaand, kan er rekening worden gehouden met de eerstvolgende volledige kalendermaand. Als daardoor een kalendermaand vanaf maart 2020 als refertemaand zou moeten worden genomen (niet-representatieve maanden omwille van de COVID-19-crisis), dan kan een businessplan/projectie/raming worden gebruikt om de omzetdaling aan te tonen. Als je actief bent in meerdere vennootschappen, dan moeten alle omzetcijfers worden samengeteld.

Op jouw aanvraagformulier vermeld je de omzetcijfers van de te vergelijken maanden. Voeg bij uw aanvraag de objectieve bewijsstukken die de omzetdaling staven (bijvoorbeeld een definitief attest van de boekhouder, een dagboek, rekeninguittreksels, …). Jouw verklaring zal achteraf deel uitmaken van een controle. Je moet bijgevolg te allen tijde over objectieve elementen beschikken die deze omzetdaling duidelijk aantonen (bijvoorbeeld btw-aangifte, raming, …). Je mag voor dezelfde maand geen andere uitkering van het klassieke overbruggingsrecht of van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht in het kader van corona genieten. Je kan die uitkeringen niet cumuleren.

Voor welke zelfstandigen?

  • Je moet tijdens de kalendermaand waarvoor u een aanvraag doet als zelfstandige sociale bijdragen verschuldigd zijn in België.
  • Je moet uw wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen effectief betaald hebben gedurende ten minste vier van de zestien kwartalen voorafgaand aan het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de kalendermaand waarop de aanvraag betrekking heeft.
  • Er is een uitzondering voor startende zelfstandigen. Als je nog maar twaalf voorafgaande kwartalen of minder verzekeringsplichtig bent in het kader van het sociaal statuut van de zelfstandigen, volstaat het dat u voor twee kwartalen effectief jouw wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen hebt betaald.

Meer info? Lees er hier meer over!

Neem contact op met NSZ of uw sociaal verzekeringsfonds!

deel dit