Regering helpt bedrijven met nieuw steunpakket

Categorie Algemeen
Regering helpt bedrijven met nieuw steunpakket

De federale regering verlengt de bestaande steunmaatregelen voor zelfstandigen bedrijven en kwetsbare personen in het kader van corona tot eind juni. Dat heeft het kernkabinet vrijdag beslist. Tegelijkertijd blikt de regering al voorzichtig richting toekomst, met een nieuw steunpakket om de zwaarst getroffen sectoren "uit hun winterslaap te helpen", dixit premier De Croo.

De regering beslist in eerste instantie om het bestaande steunpakket van 27 maatregelen te verlengen tot eind juni. Het gaat dan om het dubbele overbruggingsrecht voor zelfstandigen, de mogelijkheid voor bedrijven om tijdelijke werkloosheid in te roepen door corona, de btw-verlaging op handgel en mondmaskers en de moratoria op kredieten. Alles samen is daar 2 miljard euro mee gemoeid. De verlenging betekent niet dat iedereen die nu van steunmaatregelen gebruikt maakt, dat ook tot eind juni zal moeten blijven doen, benadrukte De Croo wel. "Ze zijn beschikbaar, en dat is een duidelijk signaal dat we iedereen die verplicht gesloten is gaan blijven steunen. Maar alles hangt af van de evolutie op medisch gebied."

Daarnaast komt er een heel arsenaal aan nieuwe maatregelen voor de getroffen bedrijven. Daarbij gaat het onder meer om een belastingvermindering voor investeringen in kmo's met een omzetverlies van zeker 30 procent. Die 'tax shelter' wordt geheractiveerd tot eind augustus van dit jaar. Er komt ook een verlaging van de interestlast op btw voor wie een individueel afbetalingsplan aanvraagt en een afschaffing van de decembervoorschotten voor de bedrijfsvoorheffing en de btw. Voor wie panden verhuurt aan zelfstandigen of kmo's die actief zijn in de verplicht gesloten sectoren, komt er een fiscale stimulans om de huur in de periode maart, april en mei kwijt te schelden. Concreet gaat het daar om een belastingvermindering van 30 procent, met een plafond van 5.000 euro per maand per overeenkomst en van 45.000 euro per maand per verhuurder, lichtte minister van Financiën Vincent Van Peteghem toe.

De regering heeft ook extra middelen in petto voor de cultuur- en evenementensector en de horeca, die het de afgelopen maanden het zwaarst te verduren hadden. Daar gaat het onder meer om een vermindering van de patronale bijdrage voor werknemers aan de RSZ voor de event-, cultuur- en huwelijkssector in april, mei en juni. De precieze techniek wordt volgens minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke nog verder uitgewerkt, maar het zou gaan om een "sterke korting" op de sociale bijdragen, gericht op ondernemingen waarin maximaal vijf mensen tewerkgesteld zijn. De regering heeft daar om en bij de 30 miljoen euro voor veil, al is niet zeker dat dat hele bedrag nodig zal zijn, aldus Vandenbroucke. Daarnaast wil de regering de auteursvergoeding voor artiesten én d e snelle uitbetaling ervan verzekeren en een vrijstelling van de heffingen voor het federaal voedselagentschap in de horeca invoeren voor heel 2021. Die vergoeding kan gaan van 50 tot 3.000 euro per maand, afhankelijk van het etablissement, duidde minister van Zelfstandigen David Clarinval.

Er komt ook een steunpakket specifiek gericht op de getroffen werknemers, met onder meer de mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid in halve dagen op te nemen en een uitbreiding van de eindejaarspremie voor langdurig tijdelijk werklozen naar havenarbeiders en zeevissers. Dat laatste is een vergetelheid van eind vorig jaar die nu wordt rechtgezet, zei minister van Werk Pierre-Yves Dermagne. Er komt ook een premie voor werknemers met een laag loon die minstens 52 dagen tijdelijk werkloos waren sinds de start van de coronacrisis en die werken in een sector die nog steeds verplicht gesloten is. Het gaat om een bedrag van maximaal 780 euro bruto, afhankelijk van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid in januari, februari en maart van dit jaar. Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter lichtte nog een extra thuiswerkvergoeding voor werknemers en ambtenaren toe, die dient om de extra kosten van het telewerk te compenseren.

Tot slot zet de regering extra in op de meest kwetsbare personen. Voor jongeren die hun studentenjob in bijvoorbeeld de horeca kwijt zijn komt er een enveloppe van 30 miljoen om hen via de OCMW's te ondersteunen. Studentenarbeid in de zorg of in het onderwijs telt daarnaast niet mee in het jaarlijkse maximum van 475 uren. Ook voor werklozen komt er extra steun: wie minder dan een jaar werkloos is en zelfstandig wordt, een zogenaamde 'springplankzelfstandige', kan een deel van de werkloosheidsuitkering behouden. Er komt ook nog een campagne om bedrijven en organisaties aan te sporen om het risico op burn-out bij hun werknemers in kaart te brengen met een bestaande zelfevaluatietool.

De regering bespreekt in een latere fase nog andere steunmaatregelen die specifiek op de heropening zijn gericht, zoals een nieuwe tijdelijke btw-verlaging voor de horeca naar 6 procent. Dat voorstel van minister Van Peteghem "ligt op tafel", aldus De Croo, maar die discussie werd vrijdag nog niet aangevat.

Een overzicht van de nieuwe maatregelen:

Bijkomende steun aan bedrijven
Belastingvermindering voor investeringen in kmo’s (tax shelter)
Om het eigen vermogen van ondernemingen  te versterken wordt de tax shelter voor getroffen kmo’s (omzetverlies > 30%) geheractiveerd tot 31 augustus 2021. Om het bestaande systeem van belastingvermindering voor investeringen in start-ups en scale-ups te promoten, komt er een informatiecampagne.

Verlaging  interestlast BTW
De overheid moedigt bedrijven aan om individuele afbetalingsplannen voor BTW aan te vragen waardoor het hoge interesttarief van 9,6% kan vermeden worden. Het huidige systeem zal daarom in lijn worden gebracht met dat van de directe belastingen.

Belastingvermindering kwijtgescholden huur
Verhuurders worden fiscaal aangemoedigd om voor de maanden maart tot mei een deel of de volledige huur van handelspanden kwijt te schelden in de sectoren die verplicht gesloten zijn. De kwijtschelding kan voor 30% ingebracht worden als belastingvermindering.

Afschaffen voorschotregelingen december 2021
Om ondernemingen de nodige ademruimte te geven op het vlak van liquiditeiten in 2021, worden de decembervoorschotten voor de bedrijfsvoorheffing en de BTW afgeschaft en verrekend in het volgend boekjaar (01/2022).

Federaal transformatiefonds
Het federaal transformatiefonds is goed voor 750 miljoen euro aan investeringen in de economie. Het fonds zal zowel inzetten op economisch relance als op de omslag naar een duurzame economie. De Federale Participatie en Investeringsmaatschappij (FPIM) zal het transformatiefonds beheren.

Bijkomende steun aan hardst getroffen sectoren
Vermindering patronale bijdrage eventsector
Om de voorbereiding van de heropening van de evenementensector (incl. culturele en huwelijkssector) te steunen, wordt de patronale bijdrage voor werknemers verminderd.

Verzekeren auteursvergoedingen van artiesten
Het verzekeren van de auteursvergoeding van artiesten via de ondersteuning van de beheersvennootschappen die de auteursrechten innen.

Vrijstelling FAVV-heffingen in de horeca
Elke vennootschap of natuurlijk persoon die onder de controlebevoegdheid van het federaal voedselagentschap FAVV valt, moet hiervoor een jaarlijkse heffing betalen. De horeca wordt in 2021 vrijgesteld van deze heffing.

Tijdelijke optrekking contingent studentenarbeid
Studentenarbeid in de zorg of het onderwijs zal niet meetellen voor het jaarlijkse maximum van 475 uren studentenarbeid per student.

Bijkomende steun aan werknemers
Tijdelijke werkloosheid in halve dagen
Het bestaande stelsel van tijdelijke werkloosheid kan dag per dag worden toegepast. In sommige sectoren zijn er echter duidelijk onderscheiden dagdelen en is het dus nuttig om extra flexibiliteit in te bouwen. Voortaan zal daarom tijdelijke werkloosheid in halve dagen mogelijk zijn in de sectoren van de dienstencheques en het schooltransport.

Versterking opleidingsaanbod tijdelijk werklozen
De regionale arbeidsbemiddelingsdiensten zullen voortaan sneller geïnformeerd worden welke werknemers in tijdelijke werkloosheid gaan, en zullen ze een beter zicht krijgen op het profiel van de betrokkenen. Op basis daarvan zullen zij pro-actiever een geschikt opleidingsaanbod kunnen doen aan de tijdelijk werklozen.

Premie ter ondersteuning van de werknemers
Werknemers met een laag loon, die langdurig tijdelijk werkloos zijn geweest (meer dan 52 dagen sinds de start van de coronacrisis), en die tewerkgesteld zijn in een sector die op 1 maart 2021 nog steeds verplicht gesloten is, zullen een eenmalige premie ontvangen van maximaal 780 euro bruto. Het concrete bedrag hangt af van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid in de maanden januari, februari en maart 2021.

Flexibel gebruik tijdskrediet en loopbaanonderbreking
Om het tekort aan arbeidskrachten in bepaalde sectoren op te vangen, zullen mensen op tijdskrediet of met loopbaanonderbreking tijdelijk aan de slag kunnen om daarna zonder problemen hun krediet of onderbreking opnieuw aan te vatten.

deel dit