Nieuwe regels voor kwaliteit binnenlucht in werklokalen

Tags
Categorie Veiligheid
Nieuwe regels voor kwaliteit binnenlucht in werklokalen

Het Koninklijk Besluit van 2 mei 2019 wijzigt de codex over het welzijn op het werk met betrekking tot de binnenluchtkwaliteit in werklokalen. Het KB trad in werking op 31 mei 2019.

Het Koninklijk Besluit voegt een nieuwe definitie toe aan de codex, namelijk die van werklokaal. Dit begrip wordt gedefinieerd als een lokaal waarin zich een werkpost bevindt.

Bovendien wijzigt het de artikelen van de codex die betrekking hebben op de ventilatie van arbeidsplaatsen. Het algemene principe bestaat erin dat werknemers over een goede binnenluchtkwaliteit moeten beschikken. Dit is ruimer dan de vroegere doelstelling, waarbij alleen ‘voldoende verse lucht’ als criterium gold, maar er niets werd gezegd over het aanpakken van verontreinigingsbronnen.

Om de verontreiniging bij de bron te kunnen aanpakken, moet de werkgever een risicoanalyse uitvoeren van de binnenluchtkwaliteit. De voorschriften vermelden verschillende verontreinigingsbronnen waarmee de werkgever rekening moete houden: de aanwezigheid en fysieke activiteit van personen, de in de werklokalen aanwezige producten en materialen, het onderhoud, het herstel en de reiniging van de arbeidsplaatsen en ten slotte de kwaliteit van de aangevoerde lucht als gevolg van infiltratie en ventilatie, verontreiniging en werking van het ventilatie-, luchtbehandelings- en verwarmingssysteem.

De werkgever moet de nodige technische en/of organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de CO2-contentratie in de lokalen lager is dan 900 ppm. Dit stemt overeen met een minimum ventilatiedebiet van 40m3 per uur per aanwezige persoon. Als de werkgever op basis van de risicoanalyse kan aantonen dat de werknemers een gelijkwaardige of betere bescherming genieten als gevolg van het uitschakelen of verminderen van verontreinigingsbronnen, dan volstaat het dat de CO2-concentratie in de werklokalen lager is dan 1200 ppm, of dat er een minimum ventilatiedebiet is van 25m3 per uur per aanwezige persoon.

Voor bestaande gebouwen die nog niet aan deze normen kunnen voldoen, moet een actieplan worden opgesteld om ervoor te zorgen dat men op termijn wel aan deze normen voldoet. Er moet een stapsgewijze planning opgemaakt worden om de situatie geleidelijk aan te verbeteren met maatregelen op korte, middellange en lange termijn.
Voor nieuwbouw (of fundamentele verbouwingen waarvoor een bouwaanvraag nodig is) na 1 januari 2020 moet de werkgever ervoor zorgen dat aan de nieuwe regels wordt voldaan.

De basisregels opgenomen in het KB van 2 mei 2019 zullen verder worden uitgewerkt in een praktijkrichtlijn.Deze is gebaseerd op wetenschappelijk inzicht, praktijkervaring en consensus. Ze bevat aanbevelingen voor de concrete, praktische toepassing van de wettelijke principes.

deel dit