Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Financiële en fiscale steun

Financiële steun tijdens de crisis:

Betalingsuitstel en garantieregeling ondernemingskredieten
Alle levensvatbare niet-financiële bedrijven en kmo’s, zelfstandigen, vzw's (uit de non-profit of social profit sector) die voldoen aan bepaalde voorwaarden kunnen gedurende maximaal 6 maanden een betalingsuitstel van kapitaalaflossingen vragen aan hun bank voor bestaande kredieten (kredieten met een vast aflossingsplan, kaskredieten, vaste voorschotten).

Voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen (geen herfinancieringskredieten) met een maximale looptijd van 12 maanden geldt er een federale garantieregeling, waardoor het voor de ondernemingen in deze crisisperiode makkelijker wordt om een overbruggingskrediet aan te vragen.
Op 5 juni werd er een nieuw akkoord bereikt met de financiële sector:

1. Het betalingsuitstel voor woonleningen en bedrijfskredieten werd verlengd tot eind 2020.
2. De bestaande staatswaarborgregeling voor nieuwe kredieten van maximum 1 jaar zal eveneens tot eind dit jaar lopen i.p.v. tot 30 september 2020. Hiervoor moet er nog een wijzigingsKB worden gepubliceerd.
3. De Wet van 20 juli 2020 die de juridische basis vormt voor de garantieregeling voor kmo-kredieten met een looptijd van meer dan 12 maanden tot maximaal 36 maanden.

Handelshuurlening in Vlaanderen
Huurders die door liquiditeitsproblemen moeilijkheden hebben om de handelshuur te betalen kunnen een handelshuurlening aanvragen, waarbij de Vlaamse overheid maximaal twee maanden huur voorschiet, op voorwaarde dat de verhuurder een of twee maanden huur kwijtscheldt.

Het systeem is gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarbij de huurder de lening aangaat (via PMV/z) en de verhuurder, mits kwijtschelding van 1 of 2 maanden huur, zekerheid verkrijgt over de betaling van de volgende 2 maanden huur, aangezien de uitbetaling door PMV/z rechtstreeks aan de verhuurder gebeurt.

De handelshuurlening heeft de vorm van een krediet op 2 jaar met een rente van 2% per jaar. PMV/z betaalt de verschuldigde huur rechtstreeks aan de verhuurder. Deze betaling geldt als een betaling van de huurder.
Corona-lening (achtergestelde lening op 3 jaar) in Vlaanderen
Om zelfstandigen en kmo's gevestigd in het Vlaams Gewest getroffen door de coronacrisis meer financiële ademruimte te geven voorziet PMV een achtergestelde lening op 3 jaar van minimum € 25.000 en maximum € 2,8 miljoen (eventueel verhoogd tot € 4,3 miljoen als er een bijkomende investeerder of financier optreedt). De voorwaarden en intrestvoet verschillen per doelgroep. Deze lening kan aangevraagd worden vanaf 5 mei 2020 tot 15 november 2020.

Leningen PMV/z
In het kader van de coronacrisis verleent PMV/z een betalingsuitstel aan alle klanten die een Startlening, Cofinanciering, of Cofinanciering+ hebben gekregen. De voorziene domiciliëringen voor terugbetaling van kapitaal en/of intresten worden opgeschort voor alle kredietnemers. De opschorting geldt voor zes maanden. Ondernemers krijgen daarbij de mogelijkheid om te reageren als ze toch niet wensen dat hun terugbetalingen uitgesteld worden.

Als kredietgever van een winwinlening kan u, ingevolge de coronacrisis, een uitstel van betaling in kapitaal of interesten verlenen aan de kredietnemer.

Uitbreiding Waarborgregeling in Vlaanderen
De bestaande waarborgregeling bij PMV/z (Waarborgregeling tot 1,5 miljoen euro) werd uitgebreid met de Waarborg coronacrisis tot eind dit jaar. Via deze uitbreiding kunnen ondernemingen en zelfstandigen die problemen hebben door de coronacrisis ook voor bepaalde niet-bancaire schulden (tot 12 maanden oud) een overbruggingskrediet laten waarborgen door PMV/z. Ook voor bepaalde bancaire schulden en leasingscontracten kan er een beroep worden gedaan op deze waarborg. 

COVID-19 waarborg (Gigarant) in Vlaanderen
Voor financieringsbehoeften van meer dan € 1,5 miljoen voorziet Gigarant (Waarborgregeling boven € 1,5 miljoen) in deze crisisperiode een tijdelijk aangepaste COVID-19 waarborg, die meer flexibiliteit biedt. De waarborgcapaciteit van Gigarant wordt hiervoor opgetrokken van de huidige € 1,5 miljard naar € 3 miljard.

Vlaams beschermingsmechanisme
Ondernemers in het Vlaamse Gewest die door de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad genomen vanaf 29 juli 2020 inzake het coronavirus, en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid, te kampen hebben met een omzetdaling van minstens 60% in de maanden augustus en september 2020 kunnen vanaf oktober 2020 een premie aanvragen.
De premie bedraagt 7,5% van de omzet tijdens de maanden augustus en september 2019 en is beperkt tot een maximumbedrag van € 15.000. De subsidie wordt gehalveerd voor bepaalde zelfstandigen in bijberoep
Wie sinds 29 juli 2020 verplicht werd te sluiten door de overheid ingevolge de strengere maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad naar aanleiding van het coronavirus kan een voorschot van maximaal € 2.000 aanvragen vanaf 18 augustus tot 30 september.
Corona hinderpremie en compensatiepremie
De corona hinderpremie en de corona compensatiepremie kunnen niet meer worden aangevraagd.

Fiscale steun tijdens de crisis:
Indiening belastingaangifte, afbetalingsplan voor fiscale schulden belastingvrije coronareserve, uitstel betaling personen- en vennootchapsbelasting, verlaagde btw-tarieven , voorafbetalingen, vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing, investeringsaftrek en taxshelter.

Uitstel onroerende voorheffing voor Vlaamse bedrijven
Er werd tevens beslist om de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven later uit te sturen om te voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen terecht komen. Dit betekent dat voor ongeveer 1 miljard aan belastingen niet geïnd zullen worden in het voorjaar, maar pas in het najaar.

Concreet zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven vanaf september uitgestuurd worden.
Uitstel betaling jaarlijkse verkeersbelasting in Vlaanderen
Ondernemingen krijgen van de Vlaamse Belastingdienst ook 4 maanden uitstel van betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting:
• Op aanslagbiljetten die vanaf 26 maart tot 30 september verstuurd worden, staat onmiddellijk een betaaltermijn van zes maanden vermeld (in plaats van de gebruikelijke twee maanden).
• Voor aanslagbiljetten die sinds 1 maart verzonden werden en waarop een betaaltermijn van twee maanden vermeld staat, mag de belastingplichtige zelf vier maanden extra bijtellen. Zo krijgen ook zij minstens vier maanden extra tijd om te betalen. Voor die periode worden geen nieuwe nalatigheidsinteresten aangerekend.
Deze maatregel geldt tot herroeping voor bedrijven die rechtspersonen zijn.
Soepel toestaan van afbetalingsplannen in Vlaanderen
De Vlaamse Belastingdienst zal zich ook soepel opstellen bij het beoordelen van aanvragen voor afbetalingsplannen, bijvoorbeeld voor:
• onroerende voorheffing en verkeersbelastingen voor aanslagjaar 2020 voor eenmanszaken;
• navorderingen registratiebelasting: omdat het vaak om grote bedragen gaat (bijvoorbeeld als niet tijdig voldaan werd aan de voorwaarde om een gunstregime te behouden), kan een afbetalingsplan gespreid worden over maximaal 48 maanden (in plaats van 24 maanden). Om de administratieve last te beperken, zullen geen bewijsstukken van financiële moeilijkheden gevraagd worden.
Verlenging van termijnen om aan fiscale verplichtingen te voldoen voor erfbelasting en registratiebelasting in Vlaanderen
Door de veiligheidsmaatregelen die in België gelden kunnen notariskantoren en burgers niet altijd tijdig alle (fiscale) formaliteiten vervullen. De Vlaamse Belastingdienst kent daarom als algemene maatregel een tolerantieperiode toe met een termijnverlenging tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde corona-maatregelen gelden.

De periode met verstrengde corona-maatregelen wordt beschouwd als een situatie van overmacht. Gedurende deze tolerantieperiode worden geen belastingverhogingen opgelegd omdat de aanvankelijke termijnen overschreden worden. De Vlaamse Belastingdienst hanteert momenteel als referentiedatum 31 juli als datum einde verstrengde coronamaatregelen. Er geldt dus een algemene termijnverlenging tot en met 30 september.