Kan een werknemer zijn ontslag indienen via sms?

Uw werknemer stuurt u een sms waarin hij duidelijk aangeeft dat hij zich niet meer zal aanbieden op het werk. De volgende dag is die werknemer effectief niet aanwezig op de arbeidsvloer. Heeft de werknemer nu al dan niet zijn ontslag gegeven?

De arbeidsovereenkomstenwet voorziet uitdrukkelijk dat wanneer het ontslag uitgaat van de werknemer, dit ontslag
moet betekend worden op straffe van nietigheid hetzij via een aangetekend schrijven gericht aan de werkgever
hetzij via een gerechtsdeurwaarderexploot.

Een sms maakt dus in principe geen deel uit van de verplichte vormen om geldig een ontslag te geven. Kan u nu gewoon verder afwachten aangezien u er zeker van bent dat de werknemer zijn ontslag heeft gegeven?

Neen, het gevaar van een ontslag via sms bestaat erin dat de werknemer zich enkele dagen later toch opnieuw
aandient op de werkvloer met een medisch attest in de hand en dat hij aanhaalt dat hij geen ontslag wou geven,
dat zijn gsm werd gestolen en dus iemand anders de sms heeft verstuurd of nog dat de gegeven opzeg niet geldig is omdat de vormvoorwaarden die op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven niet werden nageleefd.

Om u te vrijwaren van een dergelijke situatie, moet u aandringen op een bevestiging van het gegeven ontslag.

We raden u dan ook aan om een aangetekend schrijven te versturen naar de werknemer waarin u aangeeft dat u,
behoudens een andere schriftelijke reactie, akte neemt van zijn beslissing om zijn ontslag in te dienen. Wanneer de werknemer op dit schrijven niet reageert, kan dit beschouwd worden als een stilzwijgende bevestiging van het gegeven ontslag.

Na 4 of 5 werkdagen kan u hem dan de sociale documenten overmaken en desgevallend betaling vorderen voor de verbrekingsvergoeding die hij u verschuldigd is wegens de verbreking van de overeenkomst.