Ik maak deel uit van een feitelijke vereniging. Kan ik verantwoordelijk gesteld worden?

Een feitelijke vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid. Daarom kan het niet worden aangeklaagd. Leden van een feitelijke vereniging beroepen zich op hun persoonlijk patrimonium voor de verbintenissen die in naam van de feitelijke vereniging zijn aangegaan of die in geval van schade aan anderen is toegebracht. De aansprakelijkheid van de leden is dus onbeperkt, waarbij elk van hen in principe moet ingrijpen voor het proportionele deel van de schuld van de vereniging.

De aansprakelijkheid kan in sommige gevallen collectief zijn. Elk lid wordt dan hoofdelijk of in gelijke mate aansprakelijk gesteld voor de kosten en verplichtingen die gezamenlijk zijn aangegaan.

De aansprakelijkheid kan ook individueel zijn voor bepaalde handelingen, zoals in het geval van schade. Dit betekent
dat het lid dat een fout heeft gemaakt over het algemeen als enige zal worden vervolgd. Wees u ervan bewust dat de feitelijke vereniging de mogelijkheid (maar niet de verplichting) heeft om een verzekering af te sluiten die een hele reeks risico's dekt, zoals een aansprakelijkheidsverzekering, een brandverzekering voor het gehuurde gebouw, enz.

De aansprakelijkheid van de leden van sommige feitelijke verenigingen kan echter beperkt zijn. Deze bescherming vloeit voort uit de Wet op het Vrijwilligerswerk. In dit geval is het de vereniging die aansprakelijk is voor de schade die zij veroorzaakt, en niet haar leden (behalve in geval van fraude, ernstig wangedrag of herhaaldelijk licht wangedrag).

Het toepassingsgebied van de wet is echter beperkt: deze bescherming geldt alleen voor leden van feitelijke verenigingen die een of meer personen in dienst hebben of voor leden van feitelijke verenigingen die zelf lid zijn van een koepelorganisatie of vzw. Activiteiten die in privé- of familiekring worden georganiseerd, zijn niet inbegrepen.