Ik heb mijn factuur per ongeluk twee keer betaald. Wat kan ik doen?

Art. 1235 van het Burgerlijk Wetboek behandelt de onverschuldigde betaling en bepaalt het volgende: Iedere betaling veronderstelt een schuld: hetgeen betaald is zonder verschuldigd te zijn, kan worden teruggevorderd. Verder vermeldt art. 1376 BW: Hij die bij vergissing of met zijn weten iets ontvangen heeft dat hem niet verschuldigd was, is verplicht het terug te geven aan degene van wie hij het ontvangen heeft zonder dat het verschuldigd was.

Er moet een betaling of een andere prestatie voorhanden zijn die onverschuldigd is. Het niet-verschuldigd zijn van een
betaling blijkt uit het feit dat er geen rechtsgrond (geen oorzaak) aan de betaling ten grondslag ligt. Ook bij een foutieve betaling kunt u zich op het principe van de onverschuldigde betaling beroepen.

Indien u als schuldeiser een factuur uitschrijft en deze wordt betaald, aanvaardt u de betaling ongeacht wie de betaling heeft uitgevoerd. Indien de schuldeiser na betaling zijn titel niet meer bewaart (bijv. een voldane schuldbekentenis), heeft de persoon die bij vergissing betaalde geen verhaal meer tegen die schuldeiser. Hij kan zich wel richten tot de werkelijke schuldenaar om het betaalde bedrag terug te vorderen (art. 1377 BW).

U raadpleegt best uw bank wanneer u opmerkt dat u een foutieve betaling heeft gedaan. Deze kan in bepaalde omstandigheden de betaling alsnog stopzetten. Indien dat niet meer mogelijk is, dient u een aangetekende brief te versturen naar diegene die de betaling ontvangen heeft. In deze brief zet u uiteen dat het om een onverschuldigde betaling gaat en verzoekt u om een terugbetaling. Indien daar geen gunstig gevolg wordt aan gegeven, kunt u uw vordering binnen te 10 jaar aan de rechter voorleggen.

Voor meer vragen en info, contacteer een van onze adviseurs.