Heb ik het recht om werken uit te voeren in mijn handelszaak? Wie draagt de kosten?

Als handelshuurder beschikt u over het recht om het gehuurde pand geschikt te maken voor uw handelsactiviteit.
De mogelijkheid om in het gehuurde pand elke transformatie uit te voeren die nuttig kan zijn voor uw onderneming is onderworpen aan een aantal voorwaarden:

  • de kost van de transformatie mag niet meer bedragen dan drie jaar lopende huur;
  • de transformatiewerken mogen noch de veiligheid, noch de stabiliteit, noch het esthetische uiterlijk van het gehuurde pand in gevaar brengen;
  • u dient voorafgaandelijk de verhuurder via aangetekende brief of via gerechtsdeurwaardersexploot op de hoogte te brengen van alle voorgenomen wijzigingen en hem de plannen en het bestek over te maken zodanig dat deze zich eventueel kan verzetten tegen de voorgenomen werkzaamheden.
Wat met de uitgevoerde werken op het einde van de huurovereenkomst?

In het geval de verhuurder zich niet verzet heeft tegen de werken, dan heeft u als huurder volgende keuze: de uitgevoerde werken wegnemen: u raakt niet aan de uitgevoerde werken. Opgepast: de verhuurder kan zich steeds verzetten tegen het wegnemen van de werken. Daar tegenover staat dat hij u niet kan verplichten om de uitgevoerde werken weg te nemen. Indien de werken niet worden weggenomen, zal de verhuurder verplicht zijn om u ofwel de waarde van de materialen en de werkuren terug te betalen, of een bedrag te betalen dat overeenstemt met de aangebrachte meerwaarde. In de veronderstelling dat de transformatiewerken zijn gebeurd zonder de toestemming van de verhuurder, heeft deze laatste de mogelijkheid om van u te eisen dat u het pand herstelt in de oorspronkelijke toestand. Hij kan eveneens beslissen om de uitgevoerde aanpassingswerken te behouden maar zal niet meer verplicht zijn om u hiervoor enige vergoeding te betalen. De verhuurder op de hoogte brengen via aangetekend schrijven is dus absoluut noodzakelijk indien u terugbetaling wilt bekomen van de uitgezette kosten. Voor de volledigheid willen wij melden dat hetgeen hierboven wordt uiteengezet suppletief recht is d.w.z. dat de huurovereenkomst hier anders kan over beslissen en bv. een clausule kan bevatten die de huurder steeds verplicht om
het gehuurde pand in de oorspronkelijke toestand te herstellen.