Wanneer heb ik als zelfstandige recht op een volledig pensioen?

De wettelijke pensioenleeftijd is zowel voor mannen als voor vrouwen vastgelegd op 65 jaar. Indien u als zelfstandige de wettelijke of de vervroegde pensioenleeftijd bereikt, kan u aanspraak maken op een rustpensioen. Het kan gaan om een gezinspensioen of een pensioen als alleenstaande. Als uw echtgeno(o)t(e) ook een eigen loopbaan kan bewijzen, kan hij of zij in principe aanspraak maken op een eigen rustpensioen als alleenstaande. In dat geval krijgt u ook een rustpensioen als alleenstaande toegekend. De pensioendienst van de overheid zal steeds het meest voordelige toekennen: twee pensioenen als alleenstaande of één gezinspensioen.

Hoeveel uw pensioen bedraagt, zal afhangen van uw loopbaan en de beroepsinkomsten die u had tijdens uw loopbaan. Een zelfstandige heeft recht op een minimumpensioen als hij een loopbaan van 30/45 bewijst. Dat komt overeen met 2/3 van een volledige loopbaan.

Als u een volledige loopbaan heeft, namelijk 45 jaar, heeft u recht op het minimumpensioen van12.731,29 euro. Dat bedrag stemt overeen met het minimumpensioen van een rustpensioen als alleenstaande met een volledige loopbaan (45 jaar) als zelfstandige op 1 september 2013.

Als u daarentegen geen volledige loopbaan heeft, dus minder dan 45 jaar, zal het minimumpensioen vermenigvuldigd worden met de breuk van uw loopbaan. Het is dus mogelijk dat u een lager pensioen zal ontvangen dan het bovenvermelde bedrag.

Voor pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2015, wordt de eenheid niet langer in jaren, maar wel in dagen uitgedrukt. De loopbaan als zelfstandige mag voortaan maximum 14.040 voltijdse dagequivalenten (FTE’s) omvatten. Dat stemt overeen met 45 voltijdse gewerkte jaren.