Mag ik nieuwsbrieven versturen naar iedereen?

Een nieuwsbrief kan gezien worden als een vorm van reclame. Het is verboden om reclame te versturen per elektronische post zonder de voorafgaande, vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming van de geadresseerde.

Er zijn evenwel uitzonderingen. U moet geen toestemming vragen wanneer u reclame verstuurt aan klanten, natuurlijke personen of rechtspersonen indien aan volgende voorwaarden voldaan is:

• U heeft de elektronische contactgegevens verkregen in het kader van een verkoop, waarbij de wettelijke bepalingen omtrent de bescherming van de private levenssfeer worden nageleefd.
• U gebruikt de elektronische contactgegevens uitsluitend voor gelijkaardige producten of diensten die u zelf levert.
• U geeft uw klanten, op het ogenblik dat u de elektronische contactgegevens verzamelt, de mogelijkheid om zich kosteloos en op een gemakkelijke wijze tegen het gebruik ervan te verzetten.

Aan rechtspersonen moet u geen voorafgaande toestemming vragen als de elektronische contactgegevens die u gebruikt onpersoonlijk zijn, zoals info@....

De nieuwsbrief moet vermelden op welke wijze men zich kan uitschrijven en moet hiertoe een geschikt middel aanbieden. De persoon die zijn uitschrijving vraagt dient binnen een redelijke termijn en per elektronische post een ontvangstbewijs te ontvangen. Bovendien moet u binnen een redelijke termijn de nodige maatregelen nemen om de wil van deze persoon na te leven en de lijsten bijwerken van personen die zich willen uitschrijven.