Mag ik een alcohol- en drugstest afnemen van mijn werknemer?

Vooraleer een werknemer kan onderworpen worden aan tests op alcohol of drugs, moet de werkgever de in artikelen 3 e.v. van de CAO 100 opgesomde maatregelen hebben genomen. In het arbeidsreglement moet vastgelegd zijn  welke tests kunnen afgenomen worden, bij welke doelgroep(en) van werknemers, welke procedures er gevolgd moeten worden bij het afnemen van de tests, welke personen bevoegd zijn voor het afnemen van de tests, op welk(e) tijdstip(pen) kan getest worden en welke de mogelijke gevolgen van een positief testresultaat kunnen zijn.

Bij het concreet testen van de werknemer(s) moet u daarnaast het volgende voor ogen houden:

1. De tests mogen enkel worden gebruikt met het oog op preventie, met name om na te gaan of een werknemer al dan niet geschikt is om zijn werk uit te voeren;
2. De werkgever mag het testresultaat niet aanwenden op een wijze die onverenigbaar is met dat doeleinde.
3. De alcohol- of drugstest dient, uitgaand van het doeleinde, toereikend, ter zake dienend en niet overmatig te zijn;
4. Een alcohol- of drugstest mag uitsluitend afgenomen worden wanneer de betrokkene hiermee heeft toegestemd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen;
5. De mogelijkheid alcohol- of drugstests af te nemen mag geen aanleiding geven tot discriminatie tussen werknemers. De mogelijkheid om aan een alcohol- of drugstest onderworpen te worden, kan wel beperkt worden tot een deel van het personeel van de betrokken onderneming.
6. De verwerking van de alcohol- of drugstests als persoonsgegevens in een bestand is verboden.

Concreet kan u een werknemer onderwerpen aan een ademtest en/of een psychomotorische test (vaardigheidsproeven en eenvoudige reactietests). Bloed-, urine-, of andere medische tests zijn niet toegestaan. Een positieve uitslag kan trouwens niet automatisch dienen om iemand te ontslaan (om dringende redenen), maar het kan wel een element zijn in de globale beoordeling van de geteste werknemer.

Tip: onze juridische dienst kan u een bijlage overmaken bij het arbeidsreglement betreffende de beleids- of intentieverklaring in het kader van het preventief alcohol- en drugsbeleid.