Kan een handelshuurder zijn huurovereenkomst voortijdig beëindigen?

Een handelshuur wordt gesloten voor een minimumduur van negen jaar. Bij elke handelshuurovereenkomst voor een duur van minder dan negen jaar wordt de duurtijd automatisch verlengd  tot negen jaar. Over welke mogelijkheden beschikt de huurder om de huurovereenkomst voor het verstrijken van deze duur te beëindigen?

Vooreerst heeft de huurder de mogelijkheid om de lopende huur te beëindigen bij het verstrijken van elke driejarige periode. De huurder moet hiervan kennis geven aan zijn verhuurder en dat zes maanden voor het einde van deze periode via een aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploot. Deze mogelijkheid wordt geregeld in artikel 3, lid 3 van de Handelshuurwet. De huurder moet geen motieven of bijzondere omstandigheden aantonen.

De huurder en de verhuurder kunnen ook te allen tijde de lopende huur voortijdig beëindigen bij onderling akkoord. De wet stelt dat dit akkoord moet worden vastgesteld bij authentieke akte of via een verklaring afgelegd voor de vrederechter. Deze regel is een dwingende bepaling die in het belang van de huurder is opgesteld. Het is immers zo dat het wel mogelijk is om de handelshuurovereenkomst bij onderling akkoord voortijdig te beëindigen via een onderhandse akte, maar toch kan enkel de huurder zich hierop beroepen. De huurder kan niet gedwongen worden om een voortijdige beëindiging via onderhandse akte te aanvaarden, maar heeft wel de mogelijkheid hiertoe.