Hoelang heb ik de tijd om mijn schuldvordering in te dienen bij faillissement van mijn schuldenaar?

Bij een faillissement worden alle tenuitvoerleggingsmaatregelingen van de schuldeisers geschorst. De schuldvorderingen moeten, samen met alle mogelijke stukken die de schuldvordering bewijzen, worden aangegeven in het faillissement. Op die manier stelt u de curator in kennis van uw schuldvordering en wordt de vordering ter verdeling opgenomen in het passief.

Iedere schuldeiser heeft tijd om de aangifte te doen tot op de door het vonnis van faillietverklaring bepaalde dag. Op deze dag legt de curator dan het eerste proces-verbaal van nazicht van de schuldvorderingen neer, waarna de activa te gelde worden gemaakt aan alle (tot dan toe) aan de curator bekende schuldeisers.

Om officieel aangifte te doen van uw schuldvordering, moet u deze indienen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel die het faillissement heeft uitgesproken. Om uit te maken welke Rechtbank van Koophandel dat concreet is, en om zekerheid te verkrijgen of uw schuldenaar failliet werd verklaard, kunt u een kijkje nemen op de website van het Belgisch Staatsblad (http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm) of op de website van de Kruispuntbank Ondernemingen (http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html). U kunt zoeken via het ondernemingsnummer, op naam of via andere gegevens.

Wanneer u uw schuldvordering laattijdig  indient, komt u in principe niet meer in aanmerking voor de uitdelingen op basis van een voorlopig dividend. U kunt dan eventueel nog in aanmerking komen voor een definitieve uitdeling van de nog niet verdeelde activa. Indien u nagelaten hebt om uw schuldvordering in te dienen na deze laatste uitdeling, bent u definitief te laat. Het saldo komt dan immers toe aan de gefailleerde.

Er is alleszins een verjaringstermijn voor de indiening van de schuldvorderingen van één jaar te rekenen vanaf het faillietverklarend vonnis. Deze termijn is van openbare orde. Voorts is de curator niet verplicht om het faillissement open te houden. Hij kan de procedure al stopzetten vooraleer de eenjarige termijn is verstreken.

Heeft u uw schuldvordering correct ingediend en bent u niet (geheel) uitbetaald, dan maakt de curator binnen de maand na het vonnis van sluiting van het faillissement een fiscaal attest aan u over (dit is een overzicht van bedragen die aan de schuldeisers werden uitgekeerd). Op die manier kunt u uw vordering fiscaal afschrijven.