Hoe bepaal ik het loon van mijn werknemer?

Bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst kunnen werkgever en werknemer in principe vrij, contractueel bepalen welk loon er verschuldigd zal zijn. Hierbij moet er evenwel rekening gehouden worden met de minimumloonschalen die binnen het bevoegde paritair comité  zijn vastgelegd door een collectieve arbeidsovereenkomst.

Collectieve arbeidsovereenkomsten leggen een classificatie van de functies van werknemers binnen een bepaalde sector vast en koppelen aan deze classificatie de toepasselijke loonschalen. Het loon dat werknemer en werkgever overeenkomen, mag niet lager zijn dan deze minimumloonschalen. De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceert op haar website de barema’s van een groot aantal paritaire comités: www.minimumlonen.be.

In een groot aantal paritaire comités is eveneens opgenomen dat de werkgever verplicht is om, naast het te betalen minimumloon, ook een kledijvergoeding te betalen, ecocheques te overhandigen, een mobiliteitsvergoeding te betalen, een gereedschapsvergoeding te betalen enz.

Bijna alle paritaire comités voorzien minimumbarema’s. Is er binnen het toepasselijke paritaire comité echter geen collectieve arbeidsovereenkomst hieromtrent gesloten, dan moet er rekening gehouden worden met het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen.
Zowel het gemiddeld minimum maandinkomen als de barema’s, bepaald in cao’s, zijn brutobedragen. Dat brutoloon moet nog vermeerderd worden met de RSZ-bijdragen.