Binnen welke termijn moet een werknemer het geneeskundig getuigschrift bezorgen in geval van ziekte?

De arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat, indien een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement dat voorschrijft of bij ontstentenis van dergelijk voorschrift, op verzoek van de werkgever, de werknemer verplicht is om aan de werkgever een geneeskundig getuigschrift over te maken. Dat dient binnen de twee werkdagen vanaf de dag van de arbeidsongeschiktheid of de dag van de ontvangst van het verzoek te gebeuren, tenzij een andere termijn bij collectieve arbeidsovereenkomst of door het arbeidsreglement is bepaald.

Het is mogelijk dat een cao of het arbeidsreglement een kortere termijn oplegt aan de werknemer om dat getuigschrift te overhandigen. Bepaalt de cao of het arbeidsreglement geen afwijkende termijn, zal deze twee-dagenregeling van toepassing zijn.

Het gaat hier om werkdagen, dat wil zeggen alle dagen van de week, met uitsluiting van de zondag en de feestdagen. Indien de werknemer het getuigschrift via de post verstuurt, is het de verzending en niet de ontvangst die zich binnen deze twee werkdagen moet situeren. De poststempel geldt als bewijs.

Als de werknemer het getuigschrift niet of pas na de voorgeschreven termijn bezorgt, kan de werkgever weigeren het gewaarborgd loon uit te betalen voor de dagen ongeschiktheid die de verzending of de afgifte van het getuigschrift voorafgaan. De wet bepaalt dat deze verplichting geldt behoudens in geval van overmacht. Overmacht kan dus het laattijdig of niet bezorgen van het getuigschrift rechtvaardigen.

Van zodra de werknemer het getuigschrift overhandigt aan zijn werkgever, zal hij vanaf die dag (opnieuw) recht hebben op het gewaarborgd loon.