Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Realisaties

Onze inspanningen leveren resultaat op

NSZ heeft de afgelopen jaren voor een aantal significante verbeteringen gezorgd in het voordeel van zelfstandigen en kmo’s.  Zit ons werk er daarmee op? Natuurlijk niet. Ook de komende jaren kan u op ons rekenen om het lot van iedereen die onderneemt te verbeteren. Dat blijft trouwens absoluut nodig.

Verlaging vennootschapsbelasting (met verlaagd kmo-tarief)

De vennootschapsbelasting wordt eindelijk verlaagd vanaf 2018. Voor kmo's is er een verlaagd tarief. In 2020 betalen zij 20 procent vennootschapsbelasting op de eerste schijf winst van 100.000 euro. Nu is dat nog 20,40 procent.

Meer weten over deze realisatie? lees artikel

Verhoogde investeringsaftrek van 8 naar 20 procent

Een onderneming, die bij de oprichting of uitbreiding van haar activiteiten een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek verkrijgen. In 2017 gold een verhoogde aftrek voor investeringen van 8 procent. In 2018-2019 wordt die aftrek tijdelijk verhoogd naar 20 procent.

Meer weten over deze realisatie? lees artikel

Insolventierecht vernieuwd: betere bescherming schuldeiser en grotere kans op doorstart

Op 1 mei 2018 treedt de nieuwe wet op het insolventierecht in werking. Het insolventierecht wordt hierdoor op verschillende punten gemoderniseerd. Voortaan zullen meer ondernemingen, zoals vzw’s, een beroep kunnen doen op insolventieprocedures wanneer ze in moeilijkheden verkeren. Hierdoor worden op dat ogenblik hun schuldeisers beter beschermd en hun doorstartmogelijkheden verhoogd. De tweede kansen voor gefailleerde ondernemers zullen verbeteren, dankzij onder meer de automatische kwijtschelding van schulden na gerechtelijke reorganisatie en na faillissement en de uitsluiting van arbeidsinkomsten en erfenissen van de failliete boedel.

Meer weten over deze realisatie? lees artikel

Billijke vergoeding afgeschaft voor vrije beroepen

Sinds 1 januari 2018 moeten vrije beroepers, in tegenstelling tot commerciële ondernemers, geen billijke vergoeding meer betalen als ze muziek spelen in hun wachtzaal. De vrijstelling van het betalen van de billijke vergoeding is wel gekoppeld aan vier voorwaarden.

Meer weten over deze realisatie? lees artikel

Bijkomende loonlastenverlaging voor eerste aanwervingen

Begin 2016 maakte de federale regering onder impuls van minister voor Zelfstandigen en Kmo’s Willy Borsus (MR) en minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) de eerste aanwervingen al fors goedkoper en sinds 2017 wordt daar nog een schep bovenop gedaan voor de derde tot zesde aanwerving. De bestaande lastenverlaging wordt nu bijkomend verminderd met 1050 euro per kwartaal en dat gedurende de eerste twee jaren.

Meer weten over deze realisatie? lees artikel

Uitkering voor wie zaak om economische redenen stopzet

Sinds 1 januari 2017 krijgen zelfstandigen via het overbruggingsrecht een uitkering wanneer ze hun zaak moeten stopzetten omwille van economische moeilijkheden. Nu is eindelijk ook duidelijk wat men onder die economische moeilijkheden verstaat. Om aanspraak te kunnen maken op die uitkering moet een zelfstandige ofwel een leefloon krijgen of een vrijstelling van betaling van sociale bijdragen gekregen hebben of per jaar minder dan 13.010 euro aan inkomsten gehad hebben. In theorie kan 1/3de van alle zelfstandigen in hoofdberoep gebruik maken van het overbruggingsrecht omdat ze per jaar minder dan 13.010 euro aan inkomsten hebben.

Meer weten over deze realisatie? lees artikel

NSZ lanceert bewustmakingscampagne om behoud kleinhandel te verzekeren

Jaar na jaar krijgt de kleinhandel klappen. Om deze sector te ondersteunen, lanceerde NSZ begin 2017 een uitgebreide promotiecampagne via affiches, sociale media en een online petitie, www.ondersteundekleinhandel.be. Tegelijkertijd legt de ondernemersorganisatie een uitgebreid eisenpakket voor aan de politieke wereld en dat zowel op federaal, regionaal als lokaal niveau.

Meer weten over deze realisatie? lees artikel

Wettelijke erkenning voor ambachtslieden

Sinds 1 juni 2016 kunnen ambachtslieden een aanvraag indienen bij de FOD Economie om officieel erkend te worden als ambachtsman of -vrouw. Tussen juni en december 2016 dienden 816 ambachtslui zo’n aanvraag in en kregen 485 ambachtslieden zo’n wettelijke erkenning. Toch weet slechts 38 procent van de ambachtslieden dat zo’n erkenning mogelijk is.

Meer weten over deze realisatie? lees artikel

Minimumpensioenen zelfstandigen en werknemers volledig gelijkgeschakeld

De minimumpensioenen voor zelfstandigen en werknemers worden op 1 augustus volledig gelijkgeschakeld. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om het minimumpensioen na een volledige loopbaan van 45 jaar. Daarmee is de kloof tussen de minimumpensioenen van zelfstandigen en werknemers nu voor het eerst dicht.

Meer weten over deze realisatie? lees artikel

Studenten kunnen vanaf 2017 gedurende 475 voordelige uren werken

Vanaf volgend jaar zullen studenten per jaar gedurende 475 uren aan een voordelig RSZ-tarief mogen werken. Dat heeft de federale regering vandaag beslist. Momenteel mogen studenten gedurende 50 dagen een voordelig RSZ-tarief werken, maar dat beantwoordt niet aan de realiteit in meerdere sectoren. NSZ is dan ook tevreden dat er een regeling komt in uren in plaats van dagen, maar betreurt wel dat er niet gekozen werd voor de maximale piste van 550 voordelige uren.

Meer weten over deze realisatie? lees artikel

Kmo-Energiewijzer wil uw energiefactuur doen dalen

Ondernemersorganisatie NSZ en het energieconsultancy bureau Zero Emission Solutions (ZES) hebben de ‘Kmo-Energiewijzer’ gelanceerd, een webtool (www.kmo-energiewijzer.be) die zelfstandigen en kmo’s toelaat om hun energieverbruik te vergelijken met sectorgenoten en om vervolgens op dat vlak besparingen te realiseren.

Meer weten over deze realisatie? lees artikel

Weg met 1 en 2 cent

Sinds 8 januari 2016 gelden de afrondingsregels ook voor elektronische betalingen. Handelaars mogen dan afronden naar 0 of 5 eurocent om de klant niet op te zadelen met de muntjes van 1 of 2 eurocent. Wanneer de prijs eindigt op 1,2,6, of 7 eurocent wordt er naar beneden afgerond, in het voordeel van de consument, terwijl er naar boven wordt afgerond wanneer de prijs eindigt op 3,4,8 of 9 cent. Die afrondingsregels bestonden al eerder, meer bepaald sinds 1 oktober 2014, voor contante betalingen.

Meer weten over deze realisatie? lees artikel

Belastingkrediet voor alle zelfstandigen vanaf 2017

Belastingplichtigen die forfaitair worden belast, zoals bakkers, slagers, kappers, café-uitbaters, kunnen vanaf januari 2017 genieten van het belastingkrediet voor lage activiteitinkomsten, net als zelfstandigen met een ander belastingstelsel.

Meer weten over deze realisatie? lees artikel

Student-ondernemer krijgt volwaardig statuut vanaf 2017

NSZ is tevreden dat federaal minister voor Zelfstandigen en Kmo’s Willy Borsus (MR) een volwaardig statuut heeft uitgewerkt voor student-ondernemers. De ondernemersorganisatie was hier al lang vragende partij voor. Student-ondernemers met jaarlijkse inkomsten onder 6505 euro zullen geen sociale bijdragen moeten betalen, waardoor ze ongeveer gelijkgeschakeld worden met jobstudenten.

Meer weten over deze realisatie? lees artikel

Lagere sociale bijdragen

Het tarief van de sociale bijdragen die zelfstandigen moeten betalen wordt in drie fases verminderd: zo komt er een vermindering naar 21,5 procent vanaf 2016, vervolgens een vermindering naar 21 procent in 2017 en tot slot naar 20,5 procent in 2018.

Meer weten over deze realisatie? lees artikel

Eerste aanwervingen pak goedkoper

In het kader van de tax shift besliste de federale regering onder impuls van minister voor Zelfstandigen en Kmo’s Willy Borsus (MR) dat zelfstandigen nooit patronale bijdragen zullen moeten betalen op de eerste aanwerving die ze doen tussen 2016 en 2020.

Meer weten over deze realisatie? lees artikel

Hogere uitkering gedurende langere periode voor zelfstandige mantelzorgers

Sinds 1 oktober 2015 kunnen zelfstandigen genieten van een volledig hervormd statuut van zelfstandige mantelzorger. Voortaan is dat statuut ook toegankelijk voor de zelfstandige die zijn activiteit tijdelijk moet stopzetten of terugschroeven om een zwaar ziek familielid tot de tweede graad of een zwaar ziek gezinslid te verzorgen of bij te staan. Het wordt ook uitgebreid naar de zelfstandige die bij een gehandicapt kind of jongere jonger dan 25 jaar moet zijn.

Meer weten over deze realisatie? lees artikel

Bijkomende lastenverlaging voor laagste lonen

Er komt een bijkomende lastenverlaging voor de laagste lonen. Met de tax shift bereikte de regering een akkoord om de werkgeversbijdragen te laten zakken van 33 naar 25 procent van het brutoloon, maar NSZ stipte toen al aan dat in veel kmo’s nu al 25 procent aan RSZ-bijdragen wordt betaald. Heel wat kmo’s zouden met andere woorden niet kunnen genieten van de loonlastenverlaging die wordt doorgevoerd.

Meer weten over deze realisatie? lees artikel

Geen btw-aangifte meer voor 28.000 kmo’s

Kmo’s die vanaf 2016 minder dan 25.000 euro omzet per jaar boeken, zullen worden vrijgesteld van een aantal btw-verplichtingen. Momenteel ligt het plafond nog op 15.000 euro.

Meer weten over deze realisatie? lees artikel

Geen tweede maand gewaarborgd loon bij ziekte

De federale regering voert, na druk van onder meer NSZ, het plan om het gewaarborgd loon, dat werkgevers bij ziekte aan hun werknemers moeten betalen, uit te breiden tot twee maanden definitief af. Normaal gezien ging die maatregel in op 1 januari 2016, maar dat is dus niet langer zo. Een zeer verstandige beslissing.

Meer weten over deze realisatie? lees artikel

Arbeidsongeschikte zelfstandigen kunnen vlotter gedeeltelijk hun activiteit hervatten

Arbeidsongeschikte zelfstandigen kunnen sinds 1 juli 2015 onmiddellijk bij de aanvang van hun arbeidsongeschiktheid een aanvraag indienen om gedurende een paar uur per week opnieuw aan de slag te gaan tijdens hun ziekte. Een bouwondernemer die van zijn ladder valt, kan dus meteen een aanvraag doen zodat hij bijvoorbeeld wel nog zijn administratie kan regelen.

Meer weten over deze realisatie? lees artikel

Voedseloverschotten wegschenken zonder btw te moeten betalen

Buurtwinkels en superettes kunnen sinds mei 2015 voeding wegschenken aan hun lokaal OCMW of aan lokale caritatieve organisaties die erkend zijn door het OCMW en dat zonder btw te moeten betalen voor die schenkingen. Deze btw-beslissing van de administratie Financiën kwam er op nadrukkelijke vraag van NSZ en is niet alleen in het voordeel van de handelaar, maar ook van iedere persoon die honger lijdt in ons land.

Meer weten over deze realisatie? lees artikel

Openstaande facturen zullen sneller betaald worden

De invordering van niet-betwiste schulden tussen ondernemingen onderling zal binnenkort sneller en goedkoper worden. Als de schuldvordering niet betwist wordt, is er geen tussenkomst van de rechter nodig. Die maatregel zal ervoor zorgen dat zelfstandigen en kmo’s veel minder lang op de betaling van hun openstaande facturen zullen moeten wachten.

Meer weten over deze realisatie? lees artikel

Gelijke kinderbijslag

Sinds 1 juli 2014 is de gelijke kinderbijslag voor zelfstandigen en werknemers eindelijk een feit. Die gelijkschakeling kwam geen dag te vroeg. Elk kind is gelijk, ongeacht of de ouders als zelfstandige, werknemer of ambtenaar aan de slag zijn.

Meer weten over deze realisatie? lees artikel

Verhoging en gelijkschakeling minimumpensioenen

Sinds 1 april 2013 is het minimumgezinspensioen van de zelfstandigen even hoog als dat van werknemers. Bij het minimumpensioen voor alleenstaanden is er wel nog een kloof in het nadeel van de zelfstandigen die in 2016 volledig zal worden weggewerkt.

Meer weten over deze realisatie? lees artikel

Sociale bijdragen anders berekend

De nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen is sinds begin 2015 een feit. Tot eind 2014 moesten zelfstandigen sociale bijdragen betalen op basis van hun inkomsten van drie jaar geleden. Sinds begin 2015 worden de bijdragen berekend op het “geschatte” inkomen van het lopende jaar zelf.   Zelfstandigen met een uitzonderlijk laag of hoog beroepsinkomen kunnen hun sociale bijdragen laten berekenen op basis van de lage/hoge inkomsten van het jaar zelf indien ze daar zelf vragende partij voor zijn en indien ze die lagere of hogere inkomsten kunnen aantonen.

Meer weten over deze realisatie? lees artikel

Onbeperkt bijverdienen na pensioen

Sinds begin 2015 kunnen zelfstandigen onbeperkt bijverdienen na de wettelijke pensioenleeftijd of na een carrière van 45 jaar zonder dat er geheel of gedeeltelijk pensioen moet worden ingeleverd. Steeds meer zelfstandigen doen dat ook, zo blijkt.

Meer weten over deze realisatie? lees artikel

Liquidatiebonus versoepeld

Onder de federale regering Di Rupo werd de onroerende voorheffing op de liquidatiebonus opgetrokken van 10 naar 25 procent. Die regeling werd ondertussen teruggeschroefd. Iedere zelfstandige kan nu opnieuw genieten van die 10 procent, maar hij moet die 10 procent meteen betalen en de winst in zijn vennootschap houden.

Meer weten over deze realisatie? lees artikel

Gemakkelijk werknemers delen

Een aantal fundamentele wettelijke beperkingen i.v.m. de zogenaamde werkgeversgroeperingen worden weggewerkt. Dat is een prima zaak, want zo’n groeperingen laten toe om bepaalde expertise, die niet voltijds vereist is binnen een onderneming of te duur is, te delen met andere ondernemers.

Meer weten over deze realisatie? lees artikel

Wie tijdskrediet zonder motief opneemt, krijgt voortaan geen uitkering meer

Nog nooit namen zoveel Belgen tijdskrediet op, zo blijkt uit cijfers van de RVA. Nochtans werd het gebruik van tijdskrediet op 1 september 2012 voor een stuk verstrengd. Sindsdien moet een werknemer die tijdskrediet wil opnemen rekening houden met strengere anciënniteits-, leeftijds-, en loopbaanvereisten en een kortere maximumduur. Die verstrenging blijkt niets uit te halen, maar de schrapping van de uitkering bij tijdskrediet zonder motief zal wel ontradend werken.

Meer weten over deze realisatie? lees artikel

Monsterboete beperkt

De monsterboete van 309 procent, voor wie privé-uitgaven verricht op kosten van de vennootschap, werd teruggebracht tot een boete van 100 procent.

Meer weten over deze realisatie? lees artikel

Soepelere studentenarbeid

Studenten zullen binnenkort gedurende 400 uren aan een voordelig RSZ-tarief kunnen worden ingeschakeld i.p.v. 50 uren. Dat laat ondernemers toe om studenten gedurende een beperkt aantal uren in te schakelen. Door een dergelijk systeem kan de werkgever ten volle genieten van het verminderd RSZ-tarief voor de reële tewerkstelling.

Meer weten over deze realisatie? lees artikel

Makkelijker starten als ondernemer

Het wettelijk kader van de Starters-BVBA is sinds 13 februari 2014 versoepeld. Zo moet een S-BVBA sindsdien het beperkte startkapitaal niet langer binnen de vijf jaar of wanneer er vijf fulltimers in dienst zijn optrekken naar het vereiste minimumkapitaal van een gewone BVBA. Die versoepeling was volgens NSZ nodig omdat het aantal creaties van S-BVBA’s aanzienlijk aan het slabakken was.

Meer weten over deze realisatie? lees artikel

Uitgebreide faillissementsverzekering

De faillissementsverzekering geldt nu ook voor zelfstandigen die met overmacht geconfronteerd werden, zoals brand, beroepsallergieën of een natuurramp, en daardoor gedwongen moeten stoppen met hun activiteit. Bovendien kan een zelfstandige er ook meermaals gebruik van maken, met een maximumtermijn van 12 maanden.

Meer weten over deze realisatie? lees artikel

Flexibeler rekruteren

In heel wat bedrijven stroomden uitzendkrachten de afgelopen jaren al door richting vaste baan, maar die praktijk kreeg pas sinds 1 september 2013 een wettelijk kader. Uitzendarbeid is sindsdien dus een officieel aanwervingskanaal, wat rekruteren voor ondernemingen een stuk flexibeler maakt.

Meer weten over deze realisatie? lees artikel

Pensioenbonus gelijkgeschakeld, pensioenmalus afgeschaft

Sinds 2014 werd de pensioenbonus voor alle statuten (zelfstandige, werknemer, ambtenaar) gelijkgeschakeld. Tegelijkertijd werd de pensioenmalus, die enkel van kracht was voor zelfstandigen, afgevoerd.

Meer weten over deze realisatie? lees artikel

Word NSZ-lid

Ervaar alle voordelen van ons lidmaatschap

Registreer