Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Nieuws

Aandeel startende vrouwelijke zelfstandigen daalt.

Slechts 34,3 procent van alle zelfstandige starters in 2017 is een vrouw. Dit is weinig , gezien 51 procent van de Belgische bevolking een vrouw is.  Erger nog is dat het aandeel vrouwen in het totaal aantal starters daalt. In 2008 bedroeg het aandeel van vrouwelijke starters nog 36,6 procent. Dat blijkt uit een analyse van NSZ op basis van cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Uit een onderzoek van NSZ bij vrouwelijke ondernemers blijkt dat 70 procent het sociaal statuut als onoverkomelijke drempel zien voor het ondernemerschap. Maar liefst een kwart van de zelfstandigen zou een zelfstandige activiteit niet aanraden aan potentiële ondernemers. “We vertellen aan onze dochters dat ze alles kunnen worden, maar als ze zouden kiezen voor een carrière als ondernemer, worden ze minderwaardig behandeld op vlak van arbeidsongeschiktheid, moederschapsverlof, ouderschapsverlof, ... Dat is pure discriminatie”, aldus NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. NSZ bepleit dan ook een gelijkschakeling van het statuut van zelfstandige en dat van werknemers. Daarenboven bepleit NSZ eveneens een uitbreiding van de dienstencheques, waardoor deze ook als betaalmiddel kunnen gebruikt worden voor kinderopvang.

vrouwelijke zelfstandige vrouwelijk ondernemerschap statuut

122 knelpuntberoepen waar vakbekwaamheid tekort schiet en toch stagneert aantal IBO-contracten

Het aantal werkzoekenden dat kiest voor een individuele beroepsopleiding (IBO) stagneert de laatste jaren. Dat blijkt uit een analyse van NSZ op basis van cijfers van de VDAB. In 2017 opteerden 15.253 werkzoekenden voor een IBO en daarmee ligt het aantal in dezelfde lijn als in 2016 en 2015. Kmo’s smeken nochtans om vakmensen. Bovendien heeft ,volgens de VDAB, 44,5 procent van de werkzoekenden geen diploma secundair onderwijs. Door een opleiding op de werkvloer, aangevuld met een opleiding door VDAB, kunnen werkzoekenden succesvol ingeschakeld worden in het arbeidsproces.  Het grote probleem is dat IBO nog te weinig gekend is, zegt NSZ. Vandaar dat NSZ met plezier de actie van vandaag van de VDAB  ondersteunt. Tijdens de actie gaat VDAB samen met haar partners, waaronder NSZ, de straat op om 20.000 werkgevers te overtuigen van het nut van IBO. “IBO is voordelig voor de werkgever die op een financieel aantrekkelijk manier een arbeidskracht kan inschakelen op de werkvloer. Bovendien is het interessant voor de werkzoekenden die de opleiding kunnen gebruiken als springplank naar een vaste job. Een win-win situatie voor alle partijen”, zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ.

vdab ibo

Minder officiële winkeldiefstallen, maar aantal niet-aangegeven winkeldiefstallen neemt toe

Het aantal winkeldiefstallen is vorig jaar met 13 procent afgenomen, zo blijkt uit een analyse van NSZ op basis van cijfers van de vzw Preventie & Veiligheid. Ook de politie registreerde in 2017 20870 diefstallen. Dat zijn er 2,7 procent minder. Toch geven de cijfers een vertekend beeld van de werkelijkheid. Onderzoek van NSZ toont aan dat 42 procent van de handelaars winkeldiefstal nooit aangeeft omdat ze van mening zijn dat daar toch geen gevolg aan wordt gegeven. De winkeldiefstalboete die voorzien is begin volgend jaar moet daar verandering in brengen. Handelaars zouden dan een bepaald bedrag mogen vragen aan een winkeldief. Een aparte inningsinstantie zou dat bedrag  mogen recupereren van de dief. Een aparte vzw waarin NSZ zetelt, zou dan controle uitoefenen op de inningsprocedure. In Nederland bestaat die aanpak al een aantal jaren en met resultaat.

winkeldiefstal winkeldiefstalboete

NSZ en KVABB tevreden met uitstel voor indiening personenbelasting tot en met 31 oktober 2018

NSZ en partner KVABB reageren tevreden op de beslissing van minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, om uitstel te verlenen voor de indiening van de personenbelasting tot en met 31 oktober 2018. Eerder deze week hadden de organisaties een verlenging van de termijn geëist, gezien het programma Tax on Web te kampen had met technische problemen. “We hopen wel dat de minister beseft dat er dringend een structurele oplossing moet komen voor de falende e-services van de FOD Financiën. Bij elke deadline liggen de softwaresystemen plat, dat kan toch niet langer,” aldus NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

personenbelasting tax-on-web

Stop de pestbelastingen! – Een eis van NSZ!

Uit onderzoek van NSZ (februari 2017) bij de 308 Vlaamse steden en gemeenten blijkt dat slechts 5 procent van alle lokale besturen in dat jaar ondernemingsgerichte belastingen zal verlagen, terwijl 2 procent er zal afschaffen.


NSZ pleit er voor om alle anti-economische belastingen in alle steden en gemeenten in Vlaanderen te schrappen. Zulke taksen belemmeren immers het ondernemerschap, terwijl steden en gemeenten net baat hebben bij een forse dosis ondernemingsgezindheid. Lokale pestbelastingen en anti-economische taksen moeten volgens NSZ worden afgeschaft. Groei en ondernemerschap moeten worden aangemoedigd, maar nu worden zelfstandigen en ondernemers die willen doorgroeien teveel gehinderd door allerlei lokale anti-economische maatregelen en belastingen.

pestbelasting gemeenteraadsverkiezingen

Voldoende parkeerplaatsen! – Een eis van NSZ!

Een goed mobiliteitsbeleid houdt rekening met twee essentiële factoren: een vlot verkeer met daarbij nog steeds een belangrijke rol voor de auto en voldoende parkeergelegenheden, bij voorkeur ook zoveel mogelijk gratis.

parking mobiliteit gemeenteraadsverkiezingen

Eén derde van de geïnde lokale belastingen wordt gehaald bij de zelfstandigen

Het aandeel van de ondernemersbelastingen in de Vlaamse gemeentelijke belastingontvangsten bedraagt bijna één derde van het totaal. Dat blijkt uit een analyse die NSZ maakte op basis van cijfers van het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG). Uit diezelfde cijfers is gebleken dat de algemene opbrengst van lokale Vlaamse belastingen de laatste tien jaar met 31,8 procent is gestegen, ook al bestaan er heel wat verschillen van gemeente tot gemeente.  Probleem is dat er nog steeds heel wat ‘kleine’ belastingen zijn die enkel worden geheven op economische activiteiten. Die ‘pestbelastingen’ zetten kwaad bloed bij zelfstandigen en werken vooral zeer demotiverend. Ze kosten de zelfstandige tijd en geld en bovendien kosten ze de overheid vaak meer dan ze opbrengen. “Willen de steden en gemeente het ondernemerschap écht stimuleren, dan moeten ze de lokale pestbelastingen afschaffen,” aldus NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

stad gemeente pestbelasting

Minder leegstaande winkelpanden – Een eis van NSZ!

De concurrentie met grote ketens, baanwinkels en supermarkten zorgde mee voor extra leegstand in de centra zelf, aangezien die grote winkels zich meestal aan de rand van de stad of gemeente vestigen.
Gevolg: leegstaande handelspanden worden een alsmaar groter probleem. Er staan nu ruim 20.000 panden leeg in België, op een totaal van 209.329, zo blijkt uit cijfers van 2017. In totaal gaat het om 9,6 procent van alle winkelpanden: in Vlaanderen 9 procent, in Brussel 10 procent en in Wallonië 11 procent, aldus onderzoeksbureau Locatus.

leegstand handelaars gemeenteraadsverkiezingen

Workshops najaar 2018

Als ondernemer is het van belang om levenslang bij te scholen. Daarom organiseert NSZ onder meer in het kader van haar project Boost2Success de komende weken en maanden een aantal opleidingen. Schrijf u zeker in!

opleiding

Een betere organisatie van infrastructuurwerken– Een eis van NSZ!

Openbare werken en grote werven rond gebouwen zorgen voor heel wat hinder voor handelaars. Daarom vraagt NSZ aan lokale besturen volgende zaken in acht te nemen bij infrastructuurwerken:

  • Het betrekken en op de hoogte brengen van de handelszaken bij de voorbereiding van werven bij openbare werken.
  • Het verplicht maken van een uitkering bij vertragingen bij openbare werken, te betalen door de opdrachtgever van die werken en te geven aan getroffen handelaars.
  •  Afschaffing van alle belastingen die specifiek voor handelaars zijn gedurende de duurtijd van de openbare werken.
openbare werken gemeenteraadsverkiezingen

Word NSZ-lid

Ervaar alle voordelen van ons lidmaatschap

Registreer