Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Nieuws

Minder officiële winkeldiefstallen, maar aantal niet-aangegeven winkeldiefstallen neemt toe

Het aantal winkeldiefstallen is vorig jaar met 13 procent afgenomen, zo blijkt uit een analyse van NSZ op basis van cijfers van de vzw Preventie & Veiligheid. Ook de politie registreerde in 2017 20870 diefstallen. Dat zijn er 2,7 procent minder. Toch geven de cijfers een vertekend beeld van de werkelijkheid. Onderzoek van NSZ toont aan dat 42 procent van de handelaars winkeldiefstal nooit aangeeft omdat ze van mening zijn dat daar toch geen gevolg aan wordt gegeven. De winkeldiefstalboete die voorzien is begin volgend jaar moet daar verandering in brengen. Handelaars zouden dan een bepaald bedrag mogen vragen aan een winkeldief. Een aparte inningsinstantie zou dat bedrag  mogen recupereren van de dief. Een aparte vzw waarin NSZ zetelt, zou dan controle uitoefenen op de inningsprocedure. In Nederland bestaat die aanpak al een aantal jaren en met resultaat.

winkeldiefstal winkeldiefstalboete

NSZ en KVABB tevreden met uitstel voor indiening personenbelasting tot en met 31 oktober 2018

NSZ en partner KVABB reageren tevreden op de beslissing van minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, om uitstel te verlenen voor de indiening van de personenbelasting tot en met 31 oktober 2018. Eerder deze week hadden de organisaties een verlenging van de termijn geëist, gezien het programma Tax on Web te kampen had met technische problemen. “We hopen wel dat de minister beseft dat er dringend een structurele oplossing moet komen voor de falende e-services van de FOD Financiën. Bij elke deadline liggen de softwaresystemen plat, dat kan toch niet langer,” aldus NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

personenbelasting tax-on-web

Stop de pestbelastingen! – Een eis van NSZ!

Uit onderzoek van NSZ (februari 2017) bij de 308 Vlaamse steden en gemeenten blijkt dat slechts 5 procent van alle lokale besturen in dat jaar ondernemingsgerichte belastingen zal verlagen, terwijl 2 procent er zal afschaffen.


NSZ pleit er voor om alle anti-economische belastingen in alle steden en gemeenten in Vlaanderen te schrappen. Zulke taksen belemmeren immers het ondernemerschap, terwijl steden en gemeenten net baat hebben bij een forse dosis ondernemingsgezindheid. Lokale pestbelastingen en anti-economische taksen moeten volgens NSZ worden afgeschaft. Groei en ondernemerschap moeten worden aangemoedigd, maar nu worden zelfstandigen en ondernemers die willen doorgroeien teveel gehinderd door allerlei lokale anti-economische maatregelen en belastingen.

pestbelasting gemeenteraadsverkiezingen

Voldoende parkeerplaatsen! – Een eis van NSZ!

Een goed mobiliteitsbeleid houdt rekening met twee essentiële factoren: een vlot verkeer met daarbij nog steeds een belangrijke rol voor de auto en voldoende parkeergelegenheden, bij voorkeur ook zoveel mogelijk gratis.

parking mobiliteit gemeenteraadsverkiezingen

Eén derde van de geïnde lokale belastingen wordt gehaald bij de zelfstandigen

Het aandeel van de ondernemersbelastingen in de Vlaamse gemeentelijke belastingontvangsten bedraagt bijna één derde van het totaal. Dat blijkt uit een analyse die NSZ maakte op basis van cijfers van het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG). Uit diezelfde cijfers is gebleken dat de algemene opbrengst van lokale Vlaamse belastingen de laatste tien jaar met 31,8 procent is gestegen, ook al bestaan er heel wat verschillen van gemeente tot gemeente.  Probleem is dat er nog steeds heel wat ‘kleine’ belastingen zijn die enkel worden geheven op economische activiteiten. Die ‘pestbelastingen’ zetten kwaad bloed bij zelfstandigen en werken vooral zeer demotiverend. Ze kosten de zelfstandige tijd en geld en bovendien kosten ze de overheid vaak meer dan ze opbrengen. “Willen de steden en gemeente het ondernemerschap écht stimuleren, dan moeten ze de lokale pestbelastingen afschaffen,” aldus NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

stad gemeente pestbelasting

Minder leegstaande winkelpanden – Een eis van NSZ!

De concurrentie met grote ketens, baanwinkels en supermarkten zorgde mee voor extra leegstand in de centra zelf, aangezien die grote winkels zich meestal aan de rand van de stad of gemeente vestigen.
Gevolg: leegstaande handelspanden worden een alsmaar groter probleem. Er staan nu ruim 20.000 panden leeg in België, op een totaal van 209.329, zo blijkt uit cijfers van 2017. In totaal gaat het om 9,6 procent van alle winkelpanden: in Vlaanderen 9 procent, in Brussel 10 procent en in Wallonië 11 procent, aldus onderzoeksbureau Locatus.

leegstand handelaars gemeenteraadsverkiezingen

Workshops najaar 2018

Als ondernemer is het van belang om levenslang bij te scholen. Daarom organiseert NSZ onder meer in het kader van haar project Boost2Success de komende weken en maanden een aantal opleidingen. Schrijf u zeker in!

opleiding

Een betere organisatie van infrastructuurwerken– Een eis van NSZ!

Openbare werken en grote werven rond gebouwen zorgen voor heel wat hinder voor handelaars. Daarom vraagt NSZ aan lokale besturen volgende zaken in acht te nemen bij infrastructuurwerken:

  • Het betrekken en op de hoogte brengen van de handelszaken bij de voorbereiding van werven bij openbare werken.
  • Het verplicht maken van een uitkering bij vertragingen bij openbare werken, te betalen door de opdrachtgever van die werken en te geven aan getroffen handelaars.
  •  Afschaffing van alle belastingen die specifiek voor handelaars zijn gedurende de duurtijd van de openbare werken.
openbare werken gemeenteraadsverkiezingen

Ouderschaps- en vaderschapsverlof voor iedereen, ook voor zelfstandigen.

Mannen ondervinden volgens het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) tegenwind van hun werkgevers bij het nemen van vaderschaps- en ouderschapsverlof. Er is sprake van een maatschappelijk fenomeen waarbij vrouwen nog steeds worden gezien als degenen die het meest ouderlijke taken op zich nemen. Er is  volgens NSZ nog een groter probleem: de discriminatie op basis van statuut, want voor zelfstandigen bestaat dit soort thematische verloven niet. Nochtans blijkt uit een enquête van NSZ dat 76 procent van de mannelijke zelfstandigen voor de invoering van vaderschapsverlof is. Echter, enkel wanneer dit gefinancierd wordt door algemene middelen en niet door de eigen bijdragen. “Op die manier nemen we de barrières tussen zelfstandigen en hun werknemers weg. Vader  worden is een universeel geluk, dus de rechten zouden voor iedereen gelijk moeten zijn, onafhankelijk van hun statuut,” aldus NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

ouderschapsverlof vaderschapsverlof statuut

Nationale actiedag pensioenen: ook zelfstandigen willen graag van een onbezorgde ‘oude dag’ genieten.

De vakbondsactie van vandaag over de pensioenen en eindeloopbaan is in het verkeerde keelgat geschoten bij de zelfstandigen. Vakbonden willen steeds meer, terwijl zelfstandigen enkel meer rechtvaardigheid vragen over de stelsels heen. Eind 2017 waren er 105.649  zelfstandigen actief na pensioenleeftijd, dat is bijna 10 procent van het aantal zelfstandigen in België. Een te laag pensioen is de grootste reden waarom vele zelfstandigen noodgedwongen moeten verder werken  tot ze niet meer kunnen. ”Het zijn de verkeerde mensen die actie voeren. De zelfstandigen hebben geen tijd om actie te voeren, maar dat neemt niet weg dat er dringend meer rechtvaardigheid moet komen over de stelsels,” aldus NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws .

pensioen staking

Word NSZ-lid

Ervaar alle voordelen van ons lidmaatschap

Registreer