Wettelijke erkenning voor ambachten

Categorie Sectoren
Wettelijke erkenning voor ambachten

Als ambachtsman of -vrouw kan u voortaan een wettelijke erkenning als ambachtsman aanvragen bij de Commissie Ambachtslieden van de FOD Economie. Dankzij deze erkenning én het bijhorende logo dat u mag gebruiken, kan u rekenen op een grotere zichtbaarheid bij het publiek.

Alle ambachtslieden die de wettelijke erkenning krijgen, zullen terug te vinden zijn in het register van de ambachtslieden. Ook de beslissingen over de intrekking van de hoedanigheid worden opgenomen in dit register.
In het ambachtenregister  staan verschillend gegevens m.b.t. de ambachtslieden zoals de naam, het adres, het Ondernemingsnummer, de activiteit, de datum van toekenning en eventueel de datum van intrekking. De lijst zal dagelijks bijgewerkt worden.

De aanvraag om erkenning gebeurt door het inlichtingenformulier dat u op de website van de FOD Economie kan vinden, in te vullen, te ondertekenen en het per e-mail te versturen naar ambachtsman-artisan@economie.fgov.be
Samen met het formulier bezorgt u alle documenten waarvan u denkt dat ze nuttig zijn bij de evaluatie van uw aanvraag voor de erkenning als ambachtsman. De aanvraag is volledig gratis.

De erkenning is enkel mogelijk als
• u in de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven bent als handelsonderneming, ambachtsonderneming of niet-handelsonderneming naar privaatrecht voor de uitoefening van een of verschillende activiteiten.
• u minder dan twintig werknemers hebt
• uw activiteit productie, transformatie, reparatie of restauratie van voorwerpen of het leveren van diensten is.

Bij de toekenning van de erkenning houdt de Commissie Ambachtslieden rekening met
• het authentieke karakter van uw activiteit,
• het belang van uw handenarbeid én
• uw kennis gericht op kwaliteit, traditie, creatie of innovatie.

Als uw dossier volledig is, neemt de Commissie Ambachtslieden een beslissing uiterlijk twee maanden na ontvangst van het inlichtingenformulier. Het secretariaat stuurt u een aangetekende brief met de beslissing van de Commissie.  Als  de Commissie Ambachtslieden geen beslissing neemt binnen de toegekende termijnen, wordt de beslissing als positief beschouwd en krijgt u de erkenning als ambachtsman/-vrouw.

De erkenning is geldig voor een periode van zes jaar en begint te lopen vanaf de eerste dag na de gunstige beslissing. Indien u de erkenning wenst te verlengen, dient u deze verlenging aan te vragen  ten vroegste één jaar en ten laatste drie maanden voor het einde van de geldigheidsduur van de erkenning. De aanvraag en de behandeling ervan gebeurt op de zelfde manier als de eerste aanvraag om de erkenning te bekomen.

Wanneer u niet meer voldoet aan de voorwaarden van de wet, moet u dat onmiddellijk melden aan de Commissie Ambachtslieden. Als u voor een periode van meer dan drie maanden niet voldoet aan de voorwaarden van de erkenning, verliest u de hoedanigheid van ambachtsman. De Commissie Ambachtslieden beslist dan om uw erkenning in te trekken.

Tegen elke beslissing van de Commissie Ambachtslieden kan  beroep worden aangetekend. Dit moet gebeuren binnen de dertig dagen na betekening van de beslissing van de Commissie Ambachtslieden. De Raad Ambachtslieden behandelt dit beroep. Als de Raad geen uitspraak in beroep doet binnen de voorziene termijn (uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand waarop het beroep werd ingediend), dan krijgt u uw erkenning of wordt uw hoedanigheid van ambachtsman verlengd.

deel dit