Verplichtingen btw-vrijstellingsregeling

Categorie Fiscaal
Verplichtingen btw-vrijstellingsregeling

De Europese Raad dient binnenkort aan België de machtiging te verlenen om vanaf 1 januari 2016 de drempel van de vrijstellingsregeling van belasting inzake btw te verhogen van 15.000 euro naar 25.000 euro. In afwachting van de goedkeuring van de Raad en de publicatie van de nieuwe regeling in het Belgisch Staatsblad, kunnen we u alvast meedelen dat een onderneming die de vrijstellingsregeling geniet, de volgende verplichtingen moet naleven.

o een aangifte indienen bij aanvang, wijziging of stopzetting van de werkzaamheid
o facturen uitreiken volgens dezelfde regels die gelden voor andere btw-plichtigen, weliswaar zonder btw in rekening te brengen maar met de volgende vermelding: "Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen"
o vóór 31 maart van ieder jaar een klantenlisting indienen met de afnemers-belastingplichtigen aan wie in de loop van het voorgaande kalenderjaar goederen werden geleverd of diensten werden verstrekt. Deze opgave moet aangevuld worden met:
 het totaalbedrag van de omzet gerealiseerd in de loop van het voorgaande jaar
 het tijdvak waarin de activiteit werd uitgeoefend als die werd aangevangen in de loop van dat jaar
o de uitgereikte facturen bewaren en nummeren. De onderneming moet geen uitgaand factuurboek houden;
o de ontvangen facturen bewaren en nummeren. De onderneming moet geen inkomend factuurboek houden;
o een dagboek van ontvangsten bijhouden;
o een tabel van bedrijfsmiddelen bijhouden als de kleine onderneming zich dat soort van goederen heeft aangeschaft;
o haar BE-identificatienummer meedelen aan haar klanten en leveranciers (vermelden op de contracten, facturen, bestelbons, …). Voor de intracommunautaire verwervingen van goederen (aankopen van goederen in andere lidstaten van de Europese Unie), mag de kleine onderneming haar BE-identificatienummer aan haar leveranciers maar meedelen als ze vooraf aangifte heeft gedaan van het overschrijden van de drempel of als ze de optie heeft uitgeoefend om haar intracommunautaire verwervingen aan de belasting te onderwerpen (zodra ze haar BE-identificatienummer aan de leverancier meedeelt, wordt ze geacht deze optie te hebben uitgeoefend). In alle andere gevallen (dan intracommunautaire verwervingen van goederen) is ze verplicht het BE-identificatienummer mee te delen. Zo moet, in geval van intracommunautaire diensten die aan haar worden verstrekt door een niet in België gevestigde belastingplichtige, de kleine onderneming haar BE-identificatienummer meedelen aan die dienstverrichter;
o eventueel een opgave van haar intracommunautaire handelingen indienen;
o een bijzondere btw-aangifte indienen uiterlijk de 20ste dag van de maand volgend op het kalenderkwartaal waarin zij een goed of een dienst heeft ontvangen en waarvoor zij als medecontractant de btw verschuldigd is.

deel dit