Geef elke zelfstandige een continuïteitsbudget waarmee hij zich op een financieel aantrekkelijke wijze kan laten vervangen

Geef elke zelfstandige een continuïteitsbudget waarmee hij zich op een financieel aantrekkelijke wijze kan laten vervangen

NSZ vraagt dat elke zelfstandige per maand een recht heeft op een continuïteitsbudget van 500 euro waarmee hij zich sociaal en fiscaal onbelast kan laten vervangen door een werknemer, een werkloze of een gepensioneerde. “Zo’n maandelijks continuïteitsbudget kan dan gebruikt worden om een externe opleiding te volgen, zich bij te scholen, zelf een paar dagen te kunnen uitzieken, te zorgen voor een zwaar ziek familielid of zich te laten bijstaan tijdens een opendeurdag. Bedoeling van deze maatregel is dat de continuïteit van het bedrijf niet in het gedrang komt”, legt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws uit.

Zelfstandigen hebben eigenlijk amper de tijd om een externe opleiding te volgen of zich grondig bijscholen, terwijl iedereen het erover eens is dat levenslang leren cruciaal is in elke job. Zeker nu ook het attest bedrijfsbeheer wordt afgeschaft tegen 1 september 2019 moeten we nog meer zelfstandigen aanmoedigen om constant extra competenties te ontwikkelen. Zelfstandigen hebben ook geen tijd om zelf ziek te zijn en uit te zieken, want ze krijgen tijdens de eerste maand ziekte, in tegenstelling tot werknemers, geen uitkering en ze kunnen ook niet zorgen voor hun zwaar zieke partner of ouder of zwaar ziek kind. Tenzij ze de zaak sluiten of in handen kunnen laten van deskundig personeel zit er voor deze zelfstandigen niets anders op dan verder te werken en opleidingen te volgen, uit te zieken of te zorgen voor een zwaar ziek familielid na de vele werkuren. Dat is allesbehalve evident.

Daarom stelt NSZ voor om elke zelfstandige een recht te geven op een maandelijks continuïteitsbudget van 500 euro. Dat recht kan tijdens één jaar worden opgespaard (dus 6000 euro op jaarbasis), maar vervalt bij het aanbreken van een nieuw jaar. Ondernemers kunnen dat budget enkel gebruiken om zich te laten vervangen bij het volgen van een opleiding of bijscholing, wanneer ze zelf ziek zijn, de zorg van een zwaar ziek familielid (kind, partner, ouder) op zich nemen of bij een evenement dat extra drukte veroorzaakt, zoals een opendeurdag. Vermits dat budget steeds vervalt na één jaar kan het niet ad infinitum worden opgespaard en brengt het de reguliere tewerkstelling niet in het gedrang. Voor zijn vervanging kan een ondernemer een beroep doen op een interne of externe werknemer (zelfs wanneer die deeltijds werkt), een gepensioneerde of een werkzoekende.

Om na te gaan of de zelfstandige dat continuïteitsbudget effectief gebruikt voor de doeleinden van opleiding of ziekte, zal hij de nodige bewijzen moeten bijhouden. Om het administratief niet te zwaar te maken, stelt NSZ voor dat ondernemers geen bijkomende toelating moeten vragen, maar de nodige bewijsstukken verzamelen voor het geval ze achteraf controle krijgen. Bij een opleiding zou dat de inschrijving voor die opleiding kunnen zijn en bij ziekte het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid dat onmiddellijk wordt overgemaakt aan de mutualiteit.

Verder is de continuïteitsbijdrage ook financieel voordelig voor de ondernemer en de persoon die hem vervangt. Op dat maandelijks krediet van 500 euro, waarmee de zelfstandige zijn vervanger betaalt, moeten geen sociale of fiscale lasten worden betaald De vervanger betaalt verder geen eigen sociale zekerheidsbijdrage, bruto is gelijk aan netto. Bovendien tellen alle prestaties die hij uitoefent als vervanger ook mee voor alle sociale rechten, zoals ziekte, pensioen, vakantie en werkloosheid en dergelijke. Daarnaast houdt dit dispositief ook rekening met de Europese regels dat er per week maximaal 48 uren gewerkt mag worden. Een werknemer die gedurende 38 uren per week werkt, zal de zaakvoerder tijdens een werkweek dus enkel gedurende 10 uren kunnen vervangen. 

NSZ is ervan overtuigd dat werkgevers vooral aan hun rechterhand zullen vragen om in die omstandigheden een beetje meer te werken. Maar om ondernemers snel en gebruiksvriendelijk in contact te brengen met andere potentiële vervangers kan er gewerkt worden met een app. Aan de hand van een summier profiel kan de ondernemer zien of de vervanger voldoet om hem tijdelijk te vervangen. Hij kan er zijn aanbod ook kort toelichten, zodat kandidaat-vervangers de ondernemer in kwestie zelf ook kunnen contacteren.

deel dit