Eerst een volwaardige uitkering vanaf de eerste dag voor zieke zelfstandigen!

Categorie Sociaal
Eerst een volwaardige uitkering vanaf de eerste dag voor zieke zelfstandigen!

7 op de 10 zelfstandigen die ziek zijn blijven werken, ondanks hun ziekte, zo blijkt uit een enquête in opdracht van het RIZIV. Dat heeft niet alleen te maken met praktische problemen omdat een zelfstandige schrik heeft om klanten te verliezen vermits hij niet zoals een werknemer het werk kan laten overnemen door iemand anders, maar uiteraard ook met financiële overwegingen. Een zelfstandige ontvangt de eerste oor Nmaand geen enkele uitkering.  Het probleem is dat zelfstandigen daardoor in de armoede riskeren te verzeilen, want niet iedere zelfstandige beschikt over voldoende reserves om die moeilijke periode te overbruggen. Voor NSZ ligt de oplossing voor de hand: zelfstandigen moeten vanaf de eerste dag ziekte op een arbeidsongeschiktheidsuitkering kunnen rekenen en niet pas na één maand en bovendien mag die uitkering niet langer forfaitair zijn, maar berekend op het eerder verdiend inkomen. Indien NSZ moet kiezen tussen een gezondheidsbudget en een uitkering na pas twee weken ziekte, zoals minister Borsus voorstelt, of een uitkering vanaf de eerste dag, dan is de keuze snel gemaakt.

Uit een enquête in opdracht van het RIZIV blijkt dat 7 op de 10 zelfstandigen verder werken zelfs wanneer ze ziek zijn. Een zelfstandige die als gevolg van een zwakke gezondheid langdurig of regelmatig ziek is en weinig of geen financiële reserves heeft, verzeilt snel in de armoede. Hij of zij krijgt de eerste maand immers totaal niets (een arbeidsongeschiktheidsuitkering is er pas na één maand) en bovendien is die uitkering forfaitair en staat die volledig los van het inkomen dat die zelfstandige eerder verdiende. “Laat ons in de eerste plaats zorgen dat dit zo snel mogelijk in orde komt”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

“Een gezondheidsbudget, waarbij de zelfstandige die investeert in zijn gezondheid zijn kosten terugbetaalt krijgt, is een mooi gegeven, maar indien we moeten kiezen tussen een gezondheidsbudget gekoppeld aan een uitkering pas na twee weken ziekte, zoals minister Borsus voorstelt, of een uitkering vanaf de eerste dag, dan is de keuze evident: ziekte treft je als mens en we zien niet in dat werknemers vanaf de eerste dag ziekte een uitkering kunnen krijgen en zelfstandigen bijvoorbeeld pas na twee weken. Vaak is de beste remedie om zo snel mogelijk een ziekte uit te zieken door een paar dagen thuis te blijven om erger te voorkomen.

Hogere uitkeringen op basis van het eerder verdiend inkomen en dat vanaf dag één zouden daarnaast veel logischer en eerlijker zijn, zo vindt NSZ. Bovendien zou het niet meer dan fair zijn om die uitkeringen niet te laten betalen door het sociaal statuut van de zelfstandige, maar door de algemene middelen. Men wordt immers ziek als mens, ongeacht of die persoon zelfstandige, ambtenaar dan wel werknemer is. Dat er daarnaast aan preventie en re-integratie van langdurig arbeidsongeschikte zelfstandigen wordt gedaan, vindt NSZ normaal, maar de essentie is en blijft dat zieke zelfstandigen over een veel beter vangnet moeten beschikken.

deel dit