Bouw: grensbedrag aanwezigheidsregistratie naar 500.000 euro

Categorie Sectoren
Bouw: grensbedrag aanwezigheidsregistratie naar 500.000 euro

Het grensbedrag op basis waarvan wordt vastgesteld of op een bepaalde werf een aanwezigheidsregistratie moet plaatsvinden, is momenteel nog vastgesteld op 800.000 euro. De federale regering wil dat bedrag verlagen tot 500.000 euro.       

De aanwezigheidsregistratie dient om de aanwezigheid van alle natuurlijke personen die op een arbeidsplaats aanwezig zijn bij de RSZ te registreren, onafhankelijk van hun statuut (werkgever, werknemer of zelfstandige) of van hun plaats van herkomst (België of het buitenland). De gegevens moeten geregistreerd worden in de gegevensbank van de RSZ (checkin@work). De registratie moet gebeuren vóór de aanvang van de uitvoering van de prestaties van de betrokken persoon.

Het gaat om werkplaatsen (ruimer dan een bouwplaats) waar werken worden uitgevoerd waarvan het totale bedrag exclusief btw gelijk is aan of hoger is dan 800.000 euro. Dat bedrag kan tijdens de werken overschreden worden. De beoogde werken zijn werken in onroerende staat. Om dat bedrag vast te stellen, moeten alle contracten met een opdrachtgever voor werken van dezelfde aard worden opgeteld

De federale regering wil dat bedrag verlagen tot 500.000 euro (exclusief btw). Bedoeling was het nieuwe grensbedrag reeds te laten gelden vanaf 1 januari 2016, maar dit is nog niet officieel. De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft volgende opmerkingen geformuleerd op het ontwerp van Koninklijk besluit :

- De inwerkingtreding op 1 april 2014 van de thans geldende verplichting tot aanwezigheidsregistratie ging gepaard met een tolerantieperiode waarin geen enkele sanctie werd opgelegd. Die tolerantieperiode werd zelfs met drie maanden verlengd. Er moet nu ook duidelijk worden vastgelegd dat de inspectiediensten bij de inwerkingtreding van de nieuwe drempel van 500.000 euro eveneens een tolerantieperiode moeten naleven;

- Er moet ook duidelijk worden bepaald dat de nieuwe drempel enkel van toepassing is op werken die vanaf 1 januari 2016 (of een latere datum, bijv. vanaf datum van publicatie in het BS) werden aangevat ;

- Bepaalde problemen met betrekking tot het toepassingsgebied van de verplichting  moeten worden bijgestuurd:
      o Architecten zouden van het toepassingsgebied moeten worden uitgesloten want niet fraudegevoelig;
      o Ook bepaalde schoonmaakactiviteiten die niet op een bouwwerf plaatsvinden passen niet in de geest van de reglementering. De NAR vraagt dat de registratieverplichting in dit precieze geval niet van toepassing zou zijn zolang er geen oplossing wordt gevonden.
      o Eenzelfde probleem doet zich voor in de tuinbouwsector voor wat tuinaanleg betreft. Ook hier vraagt de NAR dat de sector de kwestie zou onderzoeken.

Gevolg: het is dus nog even wachten tot de nieuwe drempel officieel wordt ingevoerd. Wij houden u op de hoogte van zodra dit het geval is.

deel dit