Afronding op 5 eurocent weldra ook voor elektronische betalingen

Categorie Handel
Afronding op 5 eurocent weldra ook voor elektronische betalingen

Sinds 1 oktober 2014  is het mogelijk om het totaal te betalen bedrag af te ronden wanneer er betaald wordt  met cash geld.

De afrondingsregels worden echter niet  toegepast omdat de huidige regels tot verschillende problemen aanleiding geven, met name:
• Het totaal te betalen bedrag verschilt naar gelang men contant of elektronisch betaalt.
• De kassa’s zijn niet aangepast om twee verschillende totaalbedragen te berekenen.
• De doorlooptijd aan de kassa’s wordt langer wanneer telkens de vraag moet gesteld worden hoe de consument denkt te betalen alvorens het te betalen bedrag te kunnen meedelen.

Daarom is de kleinhandel vragende partij om, ongeacht de betaalwijze, steeds dezelfde eindafrekening te voorzien.
Het Wetboek Economisch Recht bepaalt dat de consument vóór het sluiten van een overeenkomst met een onderneming over duidelijke en begrijpelijke informatie dient te beschikken over onder meer het product en de prijs daarvan.

Het wetsontwerp van 17 november 2015 wijzigt de regels door: 
• de toepassing van de afronding op het totaalbedrag niet meer te beperken tot betalingen met cash geld;
• door te verwijzen naar de afrondingsregels die in de artikels VI.7/1 en VI.7/2 vastgelegd zijn.

Het nieuw artikel VI.7/1 bevat de basisregel dat een onderneming het door de consument te betalen totaalbedrag mag afronden naar het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 cent voor zover de betaling plaatsvindt in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de consument en de onderneming. De mogelijkheid tot afronden geldt voor alle betalingsvormen, ook voor elektronische betalingen dus.

De paragraaf 3 van artikel VI.7/2 bepaalt dat elk document dat uitgaat van de onderneming en dat het te betalen totaalbedrag weergeeft (zoals een kassaticket, een factuur of een ander betalingsbewijs) uitdrukkelijk melding maakt van de facultatief toegepaste afronding. Dat impliceert dat het document zowel melding maakt van het bedrag vóór als het bedrag na afronding.

De wet van 15 mei 2014 voorzag tevens een uitzondering op de afrondingsmogelijkheid wanneer het ging om de betaling van geneesmiddelen. Die onmogelijkheid om totaalprijzen af te ronden voor geneesmiddelen wordt weldra geschrapt.

deel dit