Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Eisen

Deze eisen wil NSZ verwezenlijken

Dat NSZ de belangen van al wie onderneemt in ons land verdedigt, blijkt uit een aantal recente realisaties. Toch zijn er nog een heel aantal eisen die wij gerealiseerd willen zien en die ook nodig zijn om het ondernemerschap te stimuleren. Dag na dag blijven wij vechten om van deze eisen realisaties te maken.

Beperk de werkloosheidsuitkering in de tijd

In onze buurlanden wordt een werkloosheidsuitkering al langer slechts gedurende een bepaalde periode toegekend. Dat moet ook in België zo zijn. Een sociaal vangnet mag immers geen comfortabele hangmat zijn.

Meer weten over deze eis? lees artikel

Schaf lokale pestbelastingen af

Lokale pestbelastingen en anti-economische taksen moeten worden afgeschaft. Groei en ondernemerschap moeten worden aangemoedigd, maar nu worden zelfstandigen en ondernemers die willen doorgroeien teveel gehinderd door allerlei lokale anti-economische maatregelen en belastingen.

Meer weten over deze eis? lees artikel

Breid de faillissementsverzekering uit en ken ze automatisch toe

De faillissementsverzekering moet ook gelden voor zelfstandigen met financiële moeilijkheden of ondernemers die hun zaak gedwongen moeten stopzetten. Eigenlijk moet de faillissementsverzekering een overbruggingsrecht worden dat automatisch toegekend wordt aan zelfstandigen die voldoen aan de voorwaarden.

Meer weten over deze eis? lees artikel

Uitkering bij ziekte vanaf dag 1

Een zelfstandige betaalt aanzienlijk wat bijdragen, maar wanneer hij ziek, arbeidsongeschikt of invalide wordt moet hij het zien te rooien met een beperkte, forfaitaire uitkering. Dat is niet logisch! Hogere uitkeringen op basis van het eerder verdiend inkomen en vanaf de eerste dag ziekte is veel eerlijker.

Meer weten over deze eis? lees artikel

Correcte en menselijke controles van allerhande overheidsinstanties

Zelfstandigen worden om de haverklap gecontroleerd door heel wat verschillende overheidsinstanties. Denken we maar aan btw- en voedselcontroles. Die controles moeten vooral een stuk informatiever en een pak minder repressief worden.

Meer weten over deze eis? lees artikel

Zorg voor gratis hulp van derden

Bij opendeurdagen en andere evenementen doen heel wat ondernemers een beroep op familie en vrienden om te helpen in de zaak. Jammer genoeg is er nog steeds geen wettelijke regeling uitgewerkt voor deze zogenoemde hulp van derden. Daardoor riskeren ondernemers die familie en vrienden inschakelen een PV van de sociale inspectiediensten aangesmeerd te krijgen en beboet te worden.

Meer weten over deze eis? lees artikel

Maak oudere werknemers minder duur en geef ze minder bescherming

NSZ begrijpt dat bedrijven liever geen oudere werknemers aanwerft. Dat heeft niets met de competenties of de motivatie van oudere werknemers te maken, maar alles met het totale kostenplaatje en de bescherming die ze genieten. Indien we oudere werknemers meer kansen willen geven op de arbeidsmarkt,  moet de overheid de tewerkstelling van oudere werknemers financieel een pak interessanter maken voor de werkgever. Dat betekent ook dat verplicht outplacement en brugpensioen geminimaliseerd moeten worden.

Meer weten over deze eis? lees artikel

Verbeter de veiligheid van zelfstandigen

NSZ is een fervent pleitbezorger van een strenger vervolgingsbeleid met effectieve straffen voor overvallers, inbrekers en dieven. Zij komen er nu veel te goedkoop van af. Goed werkende snelrechtprocedures voor criminelen die zelfstandigen viseren zijn nodig zodat ze niet doodleuk achteraf opnieuw terugkomen zonder een sanctie te hebben gekregen.

Meer weten over deze eis? lees artikel

Ga bij elke nieuwe maatregel na welke de impact ervan is voor ondernemers

Heel wat politici maken zich sterk dat de administratieve lasten drastisch werden ingeperkt. Voor bepaalde groepen misschien wel, maar in ieder geval niet voor ondernemers. Daarom is er dringend nood aan een efficiënte kmo-toets die de impact van elke nieuwe maatregel voor ondernemers in kaart brengt. Is die impact negatief, moet de maatregel afgevoerd of bijgestuurd worden.

Meer weten over deze eis? lees artikel

Verlaag de vennootschap- en personenbelasting

De overheidsfinanciën moeten de komende jaren nog stevig gesaneerd worden. Dat wil evenwel niet zeggen dat er daarom gekozen moet worden voor belastingverhogingen. Integendeel, de vennootschap- en personenbelasting moet naar het Europees gemiddelde teruggebracht worden.

Meer weten over deze eis? lees artikel

Pak sociale dumping hard aan

Bepaalde sectoren zoals de bouw, de transportsector, de vleesverwerking, de schoonmaak- en bewakingsindustrie hebben al een poos zwaar te lijden onder deloyale concurrentie als gevolg van sociale dumping. Zowel op nationaal als Europees vlak moet die sociale dumping grondig aangepakt worden.

Meer weten over deze eis? lees artikel

Geen vakbondsinmenging in kmo’s en stevige sancties voor misbruik stakingsrecht

Bij bedrijven met minder dan 20 voltijdse werknemers is een verplichte vakbondsafvaardiging absoluut uit den boze. Dat moet ook zo blijven.

Meer weten over deze eis? lees artikel

Pak reclameronselaars strenger aan

Heel wat zelfstandigen worden bestookt door malafide claims, zoals inlassingen in zogezegde bedrijven- of reclamegidsen, valse facturen en phishing. Sinds een aantal jaar is er nochtans een wet in voege die strengere eisen oplegt aan reclameronselaars. Die wet brengt weinig zoden aan de dijk en wordt haast nooit nageleefd, zo stelt NSZ vast. Daarom is een strenger optreden van Justitie nodig.

Meer weten over deze eis? lees artikel

Spijker het vervangend ondernemerschap grondig bij

Het systeem van vervangend ondernemerschap is in juli 2010 ingevoerd, maar is een maat voor niets geworden. Op dit moment zijn slechts een handvol kandidaat-vervangers geregistreerd. Toch wil een ruime meerderheid van de zelfstandigen dat er een goed werkend systeem van vervangend ondernemerschap komt. Daarom moet het huidig systeem grondig bijgespijkerd worden.

Meer weten over deze eis? lees artikel

Schaf de maaltijd- en ecocheque af

Het afschaffen van dergelijke cheques is een administratieve vereenvoudiging waar iedereen mee gediend is. Het betekent minder rompslomp voor werkgever, werknemer en handelaar.

Meer weten over deze eis? lees artikel

Betaal btw-tegoeden sneller terug

Het is onverantwoord om lang en renteloos te moeten wachten op zijn centen. Daarom wil NSZ dat btw-tegoeden sneller teruggegeven worden aan de zelfstandigen. Ook moeten de intresten voor het laattijdig betalen van btw stevig dalen.

Meer weten over deze eis? lees artikel

Geen nieuwe shoppingcenters

Samen met de bouw- en horecasector voert de kleinhandel de faillissementenrankings al een tijdje aan, maar niet enkel qua faillissementen ook qua stopzettingen scoort deze sector ronduit rampzalig. Bovendien neemt ook het aantal starters gevoelig af. Daarom moet een halt toegeroepen worden aan megalomane shoppingcenters, zoals Uplace en consoorten. Steden en gemeenten moeten opnieuw investeren in hun handelskern en voldoende gratis parkeerplaatsen voorzien.

Meer weten over deze eis? lees artikel

Maak elektronisch betalen goedkoper

NSZ is voorstander van elektronisch betaalverkeer en wil haar leden hiervoor sensibiliseren, maar dat kan enkel wanneer het elektronisch betalen een pak goedkoper wordt. Ook moet de aanschaf van een bankterminal en de kosten voor abonnement en transacties verhoogd fiscaal aftrekbaar worden.

Meer weten over deze eis? lees artikel

Verhoog de drempel voor cashbetalingen opnieuw naar 15.000 euro

Sinds 1 januari 2014 is het verboden om een product met een prijskaartje dat hoger ligt dan 3000 euro cash te betalen. Die beleidskeuze deed heel wat sectoren serieus pijn. In de buurlanden Nederland, Duitsland en Luxemburg ligt de onbeperkte cashlimiet immers op 15.000 euro. Dat moet ook in ons land opnieuw het geval worden.

Meer weten over deze eis? lees artikel

Laat de openingsuren zoals ze nu zijn

Er gaan steeds meer stemmen op om de bestaande openingsuren te verruimen zodat winkels van 5 uur ’s morgens tot 22 uur ’s avonds open kunnen zijn. Nochtans is de overgrote meerderheid van de handelaars er tegen gekant om de winkel open te houden tot 22 uur. Logisch, want verruimde openingsuren zullen niet leiden tot extra omzet voor de detailhandel, maar wel tot meer kosten.

Meer weten over deze eis? lees artikel

Maak het onderwijs veel ondernemingsgezinder

Ons onderwijs is helemaal niet aangepast aan het bedrijfsleven. Kennis over bedrijfsbeheer komt veel te weinig aan bod. En dat is erg jammer. Het onderwijs zorgt op die manier voor een vals gevoel aan veiligheid.

Meer weten over deze eis? lees artikel

Eén factuur voor het afspelen van muziek

Sinds een aantal jaren kunnen bedrijven alle auteursrechten voor het afspelen van muziek op de werkvloer via één aangifte regelen. Er moet nu ook snel één factuur komen voor alle rechten rond het afspelen van muziek. Dat zal het hele proces nog transparanter en overzichtelijker maken.

Meer weten over deze eis? lees artikel

Solide compensaties voor de witte kassa

De federale regering heeft recent een aantal compensatiemaatregelen goedgekeurd die ten laatste op 1 januari 2016 in werking zullen treden, maar die volstaan niet. NSZ blijft aandringen op een verdere structurele loonlastenverlaging naar 25 procent op het nettoloon voor alle vaste krachten in de horeca en dat vanaf het eerste werkuur, aangevuld met een btw-verlaging naar 6 procent op voeding en drank.

Meer weten over deze eis? lees artikel

Is er een eis die volgens u ontbreekt?

Laat het ons weten door hieronder te klikken.

Contacteer ons